«Mακεδονία» τά Σκόπια στό στρατιωτικό σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ!

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ὅτι ἡ σύνθετος ὀνομασία «Βόρειος Μακεδονία» πού παραπέμπει σέ γεωγραφικό προσδιορισμό ὑπῆρξε ὁ μείζων συμβιβασμός τῶν Πρεσπῶν, καί κατά κάποιες ἐγχώριες ἐλίτ «ἐπιτυχία» τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ὑποτίθεται ὅτι ἡ νέα ὀνομασία περιελήφθη στό ἀναθεωρημένο Σύνταγμα τῆς χώρας κατόπιν αἰτήματος τῆς Ἑλλάδος προκειμένου αὐτή νά ἰσχύει erga omnes –«ἔναντι ὅλων». Ἐσχάτως δέ μετά καί τίς ραγδαῖες πολιτικές ἐξελίξεις στήν γείτονα –παραίτηση τοῦ κυρίου Ζάεφ ἀπό τήν πρωθυπουργία– ἀκοῦμε τό ἐπιχείρημα, ὅτι θά ἦταν βαρειά ὀπισθοδρόμηση τυχόν καταγγελία τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν μία ἤ τήν ἄλλη πλευρά, καθῶς τά Σκόπια θά ἦταν ἐλεύθερα ἐφ’ ἑξῆς νά χρησιμοποιοῦν τό ὄνομα «Μακεδονία» σκέτο. Καθῶς μέ βάση τό κείμενο τῶν Πρεσπῶν δέν εἶναι δυνατή ἡ ἀναβίωσις τῆς ἐνδιάμεσης συμφωνίας καί ἡ ἐπίκλησις τῆς ὀνομασίας «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας». Ὅλα τά παραπάνω «ὑποτίθεται». Ὑπάρχει ὅμως καί κάτι τό ὁποῖο δέν «ὑποτίθεται», ἀλλά συμβαίνει. Τά Σκόπια δέν ἔχουν μπεῖ στό ΝΑΤΟ ὡς «Βόρεια Μακεδονία» ὅπως πιστεύουμε ἐδῶ στήν Ἑλλάδα τά τελευταῖα τρία χρόνια. Ἀλλά ὡς «Μακεδονία»! Σκέτο.

Ἡ «Ἑστία» εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει, καί ἡ πληροφορία της δέν ἐπιδέχεται ἀμφισβητήσεως ὅτι στό στρατιωτικό σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ ὅταν συνεδριάζουν οἱ ἐθνικοί ἀντιπρόσωποι μπροστά ἀπό τόν ἀνώτατο ἀξιωματικό πού ἐκπροσωπεῖ τήν γειτονική χώρα δέν ὑπάρχει ἡ ταμπέλλα μέ τήν συντομογραφία “NM” (Νοrth Macedonia), ἀλλά ἡ ταμπέλλα μέ τήν συντομογραφία “MKD” (Macedonia). Στίς διεθνεῖς διασκέψεις ἀντιθέτως πού μετέχουν πρέσβεις, ὑπουργοί καί βεβαίως ἡγέτες χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ, τά προσχήματα τηροῦνται. Τά Σκόπια ὀνομάζονται «Βόρειος Μακεδονία». Συμφώνως μέ τίς ἴδιες πληροφορίες τῆς ἐφημερίδος μας, στίς διαμαρτυρίες τῆς ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς ἀντιπροσωπίας γιά τήν ἐμμονή στήν χρησιμοποίηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», ἡ ἀπάντησις πού ἐδόθη τόσο ἀπό τούς ἐπιτελεῖς τῆς συμμαχίας ὅσο καί ἀπό ἐκπροσώπους τῆς γείτονος, εἶναι ὅτι μέ διασταλτική ἑρμηνεία τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν καί δή συγκεκριμένων ἄρθρων οἱ συντομογραφίες εἶναι δυνατόν νά διατηροῦνται πλήν τῶν τηλεφωνικῶν ἀριθμῶν, τῶν πινακίδων αὐτοκινήτων καί τῶν τηλεοπτικῶν μεταδόσεων τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων καί στίς κλειστές συνεδριάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ σκέλους τοῦ ΝΑΤΟ! Δέν χρειάζεται λοιπόν νά ἀκυρωθεῖ ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιά νά ἐπιστρέψουμε στό ὄνομα «Μακεδονία»! Ἔχουμε ἤδη ἐπιστρέψει, ἀλλά δέν τό γνωρίζουμε.

Πέραν αὐτῶν, ὑπάρχει καί τό ζήτημα τοῦ Συντάγματος. Τό ζήσαμε ἄλλως τε τό καλοκαίρι καί μέ τήν ὀνομασία τῆς ἐθνικῆς ὁμάδος τῶν Σκοπίων στό εὐρωπαϊκό πρωτάθλημα. Κανείς δέν ἔχει ἀπαντήσει ἐπίσης μέχρι τώρα στούς ὑπαινιγμούς πού ἔχει ἀφήσει στό βιβλίο του ὁ πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς, ὅτι τό Σύνταγμα τῶν Σκοπίων δέν τροποποιήθηκε σέ ὅλο του τό εὖρος ὥστε νά ἀπαλειφθοῦν οἱ πάνω ἀπό ἑκατό ἀναφορές τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στό corpus του, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἀναρτήθηκαν δύο κείμενα ἀναθεωρημένου συντάγματος στό Διαδίκτυο! Ἕνα μέ ἀλλαγές καί ἕνα χωρίς. Βεβαίως ὅλα αὐτά δέν σημαίνουν ὅτι δέν ἔχει βάση ὁ προβληματισμός πού ἀκοῦμε ἀπό σοβαρούς ἀνθρώπους, ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀγκαλιάσει τά Σκόπια τήν ὥρα πού αὐτά αἰσθάνονται ὅτι ἀπειλοῦνται ἀπό τήν Βουλγαρία καί τήν Ἀλβανία ἐντός τῶν ὁποίων ἀναπτύσσεται μείζων μεγαλοϊδεατισμός. Προβληματισμός πού δικαιώνει πλήρως ὅσα ἔλεγε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό 1991 ὅταν προειδοποιοῦσε ὅτι ὁ ἀλυτρωτισμός μπορεῖ νά πυροδοτηθεῖ «ἀπό συνδυασμούς δυνάμεων». Ἔχει πράγματι βάση αὐτός ὁ προβληματισμός. Ὅπως ἔχει βάση ὁ προβληματισμός πού λέει ὅτι «ὁ νέος ἑλληνικός πατριωτισμός εἶναι ἡ κατίσχυσίς μας στά Βαλκάνια». Κατά τοῦτο εἶναι εὐτύχημα πού ὁ ἡττηθείς Ζάεφ ἐπιρρίπτει τίς εὐθῦνες γιά τά ἐμπόδια στήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων στήν ΕΕ, στήν Βουλγαρία καί σέ ὄπισθεν αὐτῆς κρυπτόμενες δυνάμεις (Γερμανία, Γαλλία), πάντως ὄχι σέ ἐμᾶς. Ὡστόσο δέν πρέπει νά παραβλέπεται τό ἑξῆς: ἡ Ἑλλάς τό ἔχει κερδίσει αὐτό τό στοίχημα νά μήν θεωρεῖται μέρος τοῦ προβλήματος καί δέν χρειάζεται νά κυρώσει «Πρέσπες 2» γιά νά πείσει τόν γειτονικό λαό ὅτι τό ἐννοεῖ. Κάθε Σαββατοκύριακο ἡ Θεσσαλονίκη, ἀκόμη καί τό περασμένο ὅπως διαπιστώσαμε ἰδίοις ὄμμασι, ὑποδέχεται (παρά τίς διαφωνίες τῶν κατοίκων της μέ τίς Πρέσπες) μέ θέρμη τούς χιλιάδες ἐπισκέπτες ἀπό τό γειτονικό κράτος. Οἱ ὁποῖοι τήν ὀνομάζουν «Παρίσι τῶν Βαλκανίων». Ὅσα δέν καταφέρνει ἡ διπλωματία, τά ἐπιτυγχάνουν οἱ λαοί μόνοι τους. Ἄλλοθι λοιπόν δέν ὑπάρχουν. Ἀφοῦ ἡ οἰκονομία ἔχει ἀλλάξει τόν ροῦν τῆς ἱστορίας, ἡ πολιτική πρέπει νά διεκδικεῖ τόν σεβασμό τῶν συμπεφωνηθέντων. Καί σέ ἀκραῖες περιπτώσεις, ὅταν δέν τηροῦνται, τότε, καί μόνον τότε, νά ἀφίσταται ἀπό αὐτές.

estianews.gr

spot_img

8 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δηλαδή, όλη η φασαρία για την ονομασία των Σκοπίων σε “Β. Μακεδονία”, με κύριο σκοπό την ένταξή των εν πρώτοις στο ΝΑΤΟ, έγινε τσάμπα; Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και η ελληνόφωνη κυβέρνηση τής Αθήνας ποιεί την νήσσαν, αποκρύπτοντας την πραγματικότητα από τον ελληνικό λαό; Γιατί δεν απαιτεί, ως οφείλει, την ορθή αναγραφή τής ονομασίας τού τελευταίου μέλους τής … Ανίερης Συμμαχίας; Τι σόι καραγκιόζηδες είναι αυτοί που κυβερνούν τον τόπο και μερικοί αφελείς νομίζουν ότι … θα καταργήσουν την Σ.τ.Π. και πράσσειν άλογα;

 2. Έγκριτος δημοσιογράφος ο κ.Κοττάκης και έγκριτη -η αρχαιοτέρα Ελληνική εφημερίδα ΕΣΤΙΑ-,αλλά ”όταν μπεις στην ιστοσελίδα ΝΑΤΟ διαβάζεις ότι το 30o μέλος του ΝΑΤΟ είναι η Macedonia du nord και όχι η Macedonia .
  Τώρα ,αν στο στρατιωτικό σκέλος συνεχίζει να πλαστογραφεί το όνομά της γαυτό υπεύθυνος είναι ο επικεφαλής της στρατιωτικής μας αποστολής και ο μόνιμος αντιπρόσωπος μας -πρεσβευτής- στο ΝΑΤΟ ,που δεν διαμαρτύρονται και δεν αποχωρούν -ιδιαίτερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος μας – από τις συνεδριάσεις.
  Κάποτε Πρόεδροι των αθλητικών Σωματείων κατάφερναν ,προ της Συμφωνίας των Πρεσπών-να επιβάλλουν το ΦΥΡΟΜ σε κάθε διεθνή αγωνιστική συνάντηση .
  Ως δύσπιστος θα παρακαλούσα τον κ.Κοττάκη να επικαλεσθεί την ρητή απάντηση των αρμοδίων εκπροσώπων μας στο ΝΑΤΟ για την πραγματικότητα ,γιατί ο καθημερινός κυκλοφοριακός ανταγωνισμός των εφημερίδων ”μας ξεφουρνίζει” το κάτι κάπου μου είπαν κάπου κάτι άκουσα .
  Όχι τίποτε άλλο γιατί από πολλά τέτοια ανεπιβεβαίωτα δημοσιεύματα ”βαλαντώνουν ”πολλοί συνέλληνες και η Πατρίς τους θέλει με ακμαίο ηθικό .
  Φυσικά η πιο αποτελεσματική προπαγάνδα του ψιθύρου θα συνεχίζεται .

  • Η εντολή στους στρατιωτικούς εκπροσώπους μας στο ΝΑΤΟ πρέπει να δοθεί από το ΥΠΕΞ τής Αθήνας. Όλα τα άλλα είναι ανοησίες.

 3. Σοβαρή παράλειψη για την οποία δεν μπορεί να ευθύνονται οι αντιπρόσωποι ΜΑΒΑΣ και ΣΑ/ΣΕΒΑΣ. Εξάλλου εκ της θέσεως τους είναι αντιπρόσωποι και λαμβάνουν εντολές από την Αθήνα. Ευθύνονται το ΥΠΕΞ κατά κύριο λόγο και το ΓΕΕΘΑ για τις συνεδριάσεις των στρατιωτικών αντιπροσωπειών.

  Πιθανόν ο αρθρογράφος κ. Κοττάκης δεν θέλει να προκαλέσει το εσωτερικό απαθές κατεστημένο και αφήνει Αίολο το θέμα στην ευθύνη των αντιπροσωπειών.

  Σε κάθε περίπτωση ο Στόλτενμπεργκ δείχνει συνεχώς την αντιπάθεια του για την Ελλάδα και η Ελλάδα το εκπληκτικό συνηγορεί στην παραμονή του.

  Οπότε όταν βγάζει κάποιος τα μάτια του, δεν μπορεί να παραπονιέται μετά ότι δεν βλέπει.

  • Όπως ανεφέρει το άρθρο, το θέμα τέθηκε και απάντηση δόθηκε:

   “Συμφώνως μέ τίς ἴδιες πληροφορίες τῆς ἐφημερίδος μας, στίς διαμαρτυρίες τῆς ἑλληνικῆς στρατιωτικῆς ἀντιπροσωπίας γιά τήν ἐμμονή στήν χρησιμοποίηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», ἡ ἀπάντησις πού ἐδόθη τόσο ἀπό τούς ἐπιτελεῖς τῆς συμμαχίας ὅσο καί ἀπό ἐκπροσώπους τῆς γείτονος, εἶναι ὅτι μέ διασταλτική ἑρμηνεία τῆς Συνθήκης τῶν Πρεσπῶν καί δή συγκεκριμένων ἄρθρων οἱ συντομογραφίες εἶναι δυνατόν νά διατηροῦνται πλήν τῶν τηλεφωνικῶν ἀριθμῶν, τῶν πινακίδων αὐτοκινήτων καί τῶν τηλεοπτικῶν μεταδόσεων τῶν ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων καί στίς κλειστές συνεδριάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ σκέλους τοῦ ΝΑΤΟ! Δέν χρειάζεται λοιπόν νά ἀκυρωθεῖ ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν γιά νά ἐπιστρέψουμε στό ὄνομα «Μακεδονία»! Ἔχουμε ἤδη ἐπιστρέψει, ἀλλά δέν τό γνωρίζουμε”.

   Το ερώτημα, λοιπόν, είναι γιατί το στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ δεν συμμορφώνεται με την γενική γραμμή και τι “κερδίζει” χρησιμοποιώντας τα παλιά αρχικά. Από την άλλη, Η Ελλάδα έχει βέτο στην Συμμαχία κι αν, όπως έγραψα είχε κυβέρνηση και όχι εθελοδούλους καραγκόζηδες, θα μπορούσε να επιβάλει την αλλάγή. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα, γιατί το ΝΑΤΟ (στρατιωτικό σκέλος) κάνει κάτι, που απλώς ικανοποιεί την ματαιοδοξία τού νέου μέλους, δυσαρεστώντας, αν βεβαίως δυσαρεστεί, πράγμα όχι και τόσο βέβαιο, ένα παλιό (μέλος).

 4. Τελικώς εσείς κ.”αόματε ”τι πιστεύετε;;; .
  Και αν είναι αλήθεια οι κ.κ ΜΑΒΑΣ και ΣΑ/ΣΕΒΑΣ -φαίνεται ότι είστε σχετικός με το αντικείμενο- αν δεν μπορούν να το επιβάλουν επιτόπου (που στους Σκοπιανούς)- ,δέχονται οδηγίες να το δεχθούν κιόλας από τον ψυχωμένο Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ ,γιατί αυτόν αφορά ,μια και ο κ.Κοττάκης στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ αναφέρεται;;; .
  Τι καθηγούμενος Ιεράς Μονής είναι ο Α/ΓΕΕΘΑ;;;
  Αφήστε που υπάρχει και η οδός της υπερήφανης παραιτήσεως τους.
  ΑΧ τι μας έκανες κ.Κοττάκη;;;

 5. Μπορεί ο Μεγάλος Κωνσταντίνος να κατήργησε το Πραιτώριο και τους πραιτωριανούς, όπως όμως έγραφε ο Καρλ Πόππερ η φιλοσοφία του πραιτωρίου ισχύει διαχρονικά στις αργοπορημένες δημοκρατίες.

  Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει αρθρογραφήσει πολλές φορές για το “Πραιτώριο” των Αθηνών και τις δυσμενείς επιδράσεις του στην εξέλιξη της Ελλάδας.

 6. Το ”πραιτώριο” των Αθηνών ,είτε είναι υπαρκτό ,είτε το ”φαντασιώνονται” όλοι οι Έλληνες , σημασία έχει ότι αυτό το ”Πραιτώριο”το συντηρεί όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες εδώ και 40 χρόνια και τώρα πια έγινε καθεστώς .
  Αν θέλουμε- ,ή, πρέπει- να μειώσουμε τις επεμβάσεις του πρέπει να σκεφθούμε ,αν θα πρέπει να εκλέγουμε τις δυνατώτερες και ψυχωμένες προσωπικότητες,που εκλέγονται εκτός των Αθηνών, κάτι που έκαναν οι Έλληνες από το 1955 -1963 , 1974-80 και 2004-2009.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
31,300ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα