Οι Όρκοι των Αρχαίων Ελλήνων Πολεμιστών

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

“ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ ΟΠΛΑ”

…πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ…

Κρατώντας τὰ ὅπλα ποὺ τοῦ ἐμπιστευόνταν ἡ Πατρίδα, ὁ

Ἀθηναῖος ἔφηβος μπροστὰ στὸ ναὸ τῆς Ἀγραύλου ἔδιδε τὸν

παρακάτω ὅρκο:

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην ὢ ἂν στοίχῳ, ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων, καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν, καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι. Καὶ συνήσω τῶν….

ἀεὶ κρινόντων, καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι, καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως. Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων. Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. Ἵστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη

Δὲ θὰ ντροπιάσω τὰ ὄπλα μου, οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω τὸν συμπολεμιστή μου ὅπου κι ἂν ταχθῶ νὰ πολεμήσω, θὰ ὑπερασπίζω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, καὶ μόνος καὶ μὲ πολλούς, καὶ τὴν πατρίδα δὲν θὰ παραδώσω μικρότερη, ἀλλὰ μεγαλύτερη καὶ μαχητικότερη ἀπ᾿ ὅση θὰ μοῦ παραδοθεῖ. Θὰ πιστεύω στοὺς Θεοὺς καὶ στοὺς ἰσχύοντες νόμους θὰ ὑπακούω, καὶ σὲ ὅσους ἄλλους νόμιμα θεσπισθοῦν. Κι ἂν κάποιος ἀναιρέσει τοὺς θεσμοὺς ἢ ἀμφισβητήσει, δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω, θὰ τὸν πολεμήσω εἴτε μόνος εἴτε μὲ ὅλους. Καὶ τὶς ἱερὲς παρακαταθῆκες τῶν πατέρων θὰ τιμήσω. Μάρτυρές μου οἱ θεοὶ Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλῶ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.

Παιᾶν Σπαρτιατῶν

Βαδίζοντας προς τη μάχη, οι σπαρτιάτες πολεμιστές έψαλλαν

τον παιάνα…

Ἄγετ᾿, ὢ Σπάρτας εὐάνδρω κῶροι πατέρων πολιατᾶν λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσθε, δόρυ δ᾿ εὐτόλμως ἄνχεσθε, μὴ φειδόμενοι τὰς ζωάς· οὐ γὰρ πάτριον τᾷ Σπάρτᾳ!

Ἐμπρὸς ὢ τῆς εὐάνδρου Σπάρτης τέκνα πατέρων πολιτῶν, διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὴν ἀσπίδαν προβάλετε, διὰ δὲ τῆς δεξιᾶς μὲ τόλμη τὸ δόρυ ὑψώσατε, μὴ φειδόμενοι τὴν ζωὴ γιατὶ αὐτὸ δὲν εἶναι πατροπαράδοτον στὴν Σπάρτη!

Ὅρκος Ἑλλήνων στὶς Πλαταιές:

Οὐ ποιήσομαι περὶ πλειονος τὸ ζῆν τῆς ἐλευθερίας. Οὐδὲ ἐγκαταλείψω τοὺς ἡγεμόνας, οὔτε ζῶντας, οὔτε ἀποθανόντας. ἀλλὰ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ τελευτήσαντας τῶν συμμάχων ἁπάντας θάψω. καὶ κρατήσας τῷ πολέμῳ τοὺς βάρβαρους,τῶν μὲν μαχεσαμένων ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος πόλεων οὐδεμίαν ἀνάστατον ποιήσω. τὰς δὲ τὰ τοῦ βάρβαρου προελομένας ἅπασας δεκατεύσω. καὶ τῶν ἱερῶν ἐμπρησθέντων καὶ καταβληθέντων ὑπὸ τῶν βάρβαρων οὐδὲν ἀνοικοδομήσω παντάπασιν. ἀλλὰ ὑπόμνημα τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἐάσω καταλείπεσθαι τῆς τῶν βάρβαρων ἀσεβείας.

Δὲν θὰ ἐκλάβω ὡς πολυτιμότερη τὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία. οὔτε θὰ ἐγκαταλείψω στὴ μάχη κανέναν ἀπὸ τοὺς ἡγέτες μας, οὔτε ζωντανό, μὰ οὔτε καὶ νεκρό. ἀλλὰ καὶ τοὺς πεσόντες στὴ μάχη ἀπὸ τοὺς συμμάχους μας ὅλους θὰ ἐνταφιάσω. καὶ ἀφοῦ ἐπικρατήσουμε στὸν πόλεμο κατὰ τῶν βάρβαρων, ἀπὸ τὶς πόλεις ποὺ ἔδωσαν μάχη ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος καμία νὰ μὴν καταστρέψω. ὅσες ὅμως στὴ μάχη συνετάχθησαν μὲ τοὺς βάρβαρους ὅλες νὰ ἀποδεκατίσω. καὶ ἀπὸ τοὺς ναοὺς ποὺ πυρπολήθηκαν καὶ κατεδαφίστηκαν ἀπὸ τοὺς βαρβάρους, κανέναν καθόλου νὰ μὴν ανοικοδομήσω. ἀλλὰ ὡς ὑπενθύμιση στὶς ἐπερχόμενες γενεὲς νὰ ἐπιτρέψω νὰ ἀφεθοῦν, τῆς τῶν βάρβαρων ἀσεβείας.

pronews.gr

spot_img

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κουλτούρα πάσχουσα προστατίτιδα, καθώς
  αγνοεί τή λέξη «παραστάτη»,

  είναι φόβος τού “προστάτη”,

  καί παραπέμπει στό είδος τού μέντορά της, π.χ.
  merchant, philanthropist and slave trader, Yale
  τού ομώνυμου εβραιοκάνικου πανεπιστήμιου**,

  τρομάρα της…

  *
  an honest man stays a child forever, Socrates, Αγγελική Παππά

  Ματθ. 18,1        Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες·
  τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν;

  Ματθ. 18,2        καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
  καὶ εἶπεν·

  Ματθ. 18,3        ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,
  οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

  Ματθ. 18,4        ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

  Ματθ. 18,5        καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται·

  ~~

  Ματθ. 18,1             Εκείνην την ώρα προσήλθαν οι μαθηταί στο Ιησούν και είπαν·
  «ποιός άρα γε είναι μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών;»

  Ματθ. 18,2             Επροσκάλεσε τότε ο Ιησούς ένα παιδί, το έβαλεν όρθιον στο μέσον αυτών
  και είπε·

  Ματθ. 18,3             «Σας διαβεβαιώνω ότι εάν δεν αλάξετε φρονήματα και πορείαν εις την ζωήν σας και δεν γίνετε απλοί και άδολοι σαν τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών.

  Ματθ. 18,4             Οποιος λοιπόν ταπεινώσει τον ευατόν του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι μεγαλύτερος εις την βασιλείαν των ουρανών.

  Ματθ. 18,5             Και εκείνος που θα υποδεχθή προς χάριν μου ένα τέτοιο παιδί
  (η ένα, σαν το παιδί, απλούν άνθρωπον)(σσ), δέχετε εμέ.
  http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Mathaion_Euaggelio/Kata_Mathaion_Euaggelio_kef.18.htm

  **
  Linonia is a literary and debating society founded in 1753 at Yale University.
  It is one of the university’s oldest
  secret societies.

  • γιά τό ακριβές περιεχόμενο τού Όρκου τών Αθηναίων Εφήβων,
   εδώ: https://www.anixneuseis.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%89%cf%82-%cf%86%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae/comment-page-26/#comment-839124

   extraδάκια(2):
   «“ὦ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ἀεὶ παῖδές ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ ἔστιν.” ἀκούσας οὖν,
   “πῶς τί τοῦτο λέγεις;” φάναι.
   “νέοι ἐστέ,” εἰπεῖν, “τὰς ψυχὰς πάντες:
   οὐδεμίαν γὰρ ἐν αὐταῖς ἔχετε δι’ ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξαν
   οὐδὲ μάθημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν. Τὸ
   [22γ] δὲ τούτων αἴτιον τόδε.
   πολλαὶ κατὰ πολλὰ φθοραὶ γεγόνασιν ἀνθρώπων καὶ ἔσονται, πυρὶ μὲν καὶ ὕδατι μέγισται,
   μυρίοις δὲ ἄλλοις ἕτεραι βραχύτεραι. τὸ γὰρ οὖν καί παρ’ ὑμῖν λεγόμενον, ὥς ποτε
   Φαέθων Ἡλίου παῖς
   τὸ τοῦ πατρὸς ἅρμα ζεύξας διὰ τὸ μὴ δυνατὸς εἶναι κατὰ τὴν τοῦ πατρός ὁδὸν ἐλαύνειν
   τά τ’ ἐπὶ γῆς συνέκαυσεν καὶ αὐτὸς κεραυνωθεὶς διεφθάρη,
   τοῦτο μύθου μὲν σχῆμα ἔχον λέγεται, τὸ δὲ
   [22δ] ἀληθές ἐστι τῶν περὶ γῆν κατ’ οὐρανὸν ἰόντων παράλλαξις… ».

   Πλάτωνος Τίμαιος, 22β…

   https://www.academia.edu/4595895/Έλληνες_αεί_παίδες_εστέ

   • Ό τρελός καλόγερος απ’ τή Καππαδοκία
    ήρθε κάποια νύχτα στήν αγρύπνια μας.
    Στάχτη στά γένια στάχτη στά μαλλιά
    καί μιά φωτίτσα ζωντανή στό κούτελο.
    Ώ μή κοιμάστε, ώ μή νυστάζετε.
    Θά ‘ρθει καιρός καί γιά τήν άγια νύστα.

    Όταν πεινάσει τό παιδί, χορτάσει τό σκουλήκι,
    όταν τά φίδια ρίξουνε φαρμάκι στά νερά,
    τότες η γής θ’ ανοίξει νά φανερωθώ,
    θά μέ γνωρίσεις καί θά σέ γνωρίσω,
    στού πηγαδιού τήν άκρη θ’ ανταμώσουμε
    καί θ’ ανεβούμε συντροφιά τήν ανηφόρα.
    Τότες η γής θ’ ανοίξει νά φανερωθώ.
    θά μέ γνωρίσεις καί θά σέ γνωρίσω.
    Ώ μή κοιμάστε, ώ μή νυστάζετε.

    Αιώνες μακρινοί καί θεοσκότεινοι,
    στή ρίζα τού βουνού σέ κάποια πέτρα,
    κρυφά μαστόρευα καί φύλαγα γιά σένα τό ράσο, τό ραβδί καί τό ταγάρι.

    Ό τρελός καλόγερος απ’ τή Καππαδοκία
    ήρθε κάποια νύχτα στήν αγρύπνια μας.
    Στάχτη στά γένια στάχτη στά μαλλιά
    καί μιά φωτούλα ζωντανή στό κούτελο.
    Ώ μή κοιμάστε, ώ μή νυστάζετε.
    Johnny DragonGr Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιαν 2014

    Ο καλόγερος – 1972

    Στίχοι: Κ.Χ Μύρης
    Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
    Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
28,400ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα