Ο Ευθύμιος Πέτρου ,από τους πιο έμπειρους συντάκτες του αμυντικού ρεπορτάζ γράφει στην ΕΣΤΙΑ για τις απρέπειες των φετινών κρίσεων, επισημαίνοντας τις ανησυχίες που υπάρχουν για τις συνέπειες τους.

Το άρθρο του Ε.Πέτρου:

Οί Ένοπλες Δυνάμεις είναι ό χώρος στον όποιον κατεξοχήν τηρούνται τά θεσμικώς καθιερωμένα. Είναι ό χώρος στον όποιον δεν πρέπει νά υπάρχουν έμπάθειες ένω άκόμη καί οί πικρίες πού δημιουργούνται εκφυλίζονται όχι μόνον άπό τόν χρόνο άλλά κυρίως άπό τήν τήρηση θεσμικός καθιερωμένων διαδικασιών πού διέπουν κάθε φάση τής στρατιωτικής ζωής άπό τήν εισαγωγή στό πρώτο έτος των στρατιωτικών σχολών μέχρι τήν καταληκτική στιγμή της αποστρατείας.

Γιά τόν λόγο αύτόν ήταν τεράστια ή άπρέπεια πού διεπράχθη φέτος εις βάρος τεσσάρων άνωτάτων άξιωματικων οί όποιοι μάλιστα εΐχαν εξαντλήσει τήν επετηρίδα μέχρι τόν καταληκτικό βαθμό τοΰ Κλάδου τους.

Οί αξιωματικοί αύτοί άπεστρατεύθησαν όχι επειδή τά αρμόδια συμβούλια τούς έκριναν ώς εύδοκίμως τερματίσαντες τήν σταδιοδρομία τους άλλά παρασυρόμενοι άπό τήν προαγωγή νεωτέρων τους αξιωματικών, Αυτός βεβαίως δέν ήταν λόγος νά μήν ανακοινωθεί ή αποστρατεία τους. Καί όμως δέν υπήρξε σχετική άνακοίνωσις γιά τό Ναυτικό δπου ό άντιναύαρχος Λυμπέρης άπεστρατεύθη έξ αίτιας της επιλογής τοΰ νεωτέρου του άντιναυάρχου Ιωάννου Δρυμούση ΠΝ γιά τήν θέση τοΰ άρχηγοΰ τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου Ναυτικοΰ.

Γιά τόν Στρατό άνεκοινώθη μόνον ή άποστρατεία τοΰ ύπαρχηγοΰ τοΰ ΓΕΣ άντιστρατήγου Γεωργίου Κέλη ό όποιος έκρίθη ώς εύδοκίμως τερματίσας τήν σταδιοδρομία του. Αλλά ενώ άνεκοινώθη μόνον μία άποστρατεία έγιναν άμέσως μετά οί προαγωγές τεσσάρων υποστρατήγων στόν βαθμό τοΰ άντιστρατήγου πρός πλήρωσιν κενών θέσεων.

Γιά τόν λογικό αναγνώστη προκύπτει ή άπορία πως γίνεται νά άνακοινώνεται ή άποστρατεία ένός καί νά μένουν κενές τέσσερεις θέσεις.

Όμοίως γιά τό Ναυτικό άνεκοινώθησαν οί προαγωγές δύο ύποναυάρχων στόν βαθμό τοΰ άντιναυάρχου καί πάλι πρός πλήρωσαν κενών θέσεων ένω άπό τίς προηγούμενες άνακοινώσεις προέκυπτε μόνον μία κενή θέση αύτή τοΰ άπερχομένου άρχηγοΰ ΓΕΝ άντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ ό όποιος ολοκλήρωσε εύδοκίμως τήν τριετή διοδρομία του. Αλλά ενώ άνεκοινώθη μόνον μία άποστρατεία έγιναν άμέσως μετά οί προαγωγές τεσσάρων υποστρατήγων στόν βαθμό τοΰ άντιστρατήγου πρός πλήρωσιν κενών θέσεων. Γιά τόν λογικό αναγνώστη προκύπτει ή άπορία πως γίνεται νά άνακοινώνεται ή άποστρατεία ένός καί νά μένουν κενές τέσσερεις θέσεις.

Γιά τούς γνωρίζοντες τίς διαδικασίες ή άπάντησις είναι προφανής. Οί ελλείποντες έχουν άποστρατευθεΐ παρασυρόμενοι.

Γιά ποιόν λόγο όμως δέν εξεδόθη άνακοίνωσιςq Μήπως κάποιοι ήθελαν νά άποκρύψουν τίς άποστρατεΐες αύτέςq Μήπως δέν ήθελαν νά άνακοινωθεΐ ένα μόνον όνομα καί ή μπάλλα πήρε καί τούς ύπολοίπουςq Φυσικά άναφερόμεθα στό πρόσωπο τοΰ Αρχηγοΰ τοΰ Στόλου Παναγιώτη Λυμπέρη σχετικώς μέ τόν όποιον είχε γίνει άρκετός θόρυβος τό τελευταίο δωδεκάμηνο καθώς άπό πέρυσι είχαν αρχίσει νά άκούγονται φήμες περί μεθοδεύσεως της άποστρατείας του ένώ μία σειρά άπό δημοσιεύματα ύπενόμευσαν τήν θέση του.Παρ ότι ό ίδιος θά είχε κάθε λόγο νά τά θεωρεί κατευθυνόμενα έτήρησε άκρως άξιοπρεπη στάση άποφεύγοντας όχι μόνον νά προκαλέσει άπαντήσεις σέ αύτά άλλά καί νά τά σχολιάσει. Άντιπαρήλθε μάλιστα σχετικές ερωτήσεις πού τοΰ ετέθησαν χωρίς νά άφήσει αιχμές ή ύπονοούμενα είς βάρος κανενός.

Ό τίτλος τοΰ επιτίμου

Ή άπρέπεια όμως δέν έγκειται στήν μή άνακοίνωση των άποστρατειών. Είθισται δταν ένας άνώτατος άξιωματικός άποστρατεύεται νά τοΰ άπονέμεται ό τίτλος τοΰ έπιτίμου γιά τήν θέση τήν όποία κατείχε.

Καί τό ερώτημα είναι απενεμήθη στόν άντιναύαρχο Λυμπέρη ό τίτλος τοΰ έπιτίμου Άρχηγοΰ τοΰ Στόλου, στόν άντιστράτηγο Φλάρη ό τίτλος τοΰ έπιτίμου Γενικοΰ Έπιθεωρητοΰ Στρατοΰ στόν άντιστράτηγο Τσιτσικώστα ό τίτλος τοΰ έπιτίμου Διοικητού Είδικοΰ Πολέμου πόσω μάλλον πού ήταν καί ό πρώτος διοικητής τοΰ νεο συστάτου αύτοΰ σχηματισμοΰ.

Ή περίπτωσις τοΰ άντιστρατήγου Δεμέστιχα είναι λίγο διαφορετική άφοΰ ανεξαρτήτως τής άποστρατείας του θά πρέπει νά παραμείνει στρατιωτικός εκπρόσωπος τής Ελλάδος στό NATO μέχρις δτου ορισθείάντικαταστάτης. του Εκτός έάν άποφασισθεΐ ή άνάκλησίς του άπό τήν έφεδρεία ώστε νά συνεχίσει νά άσκεΐ τά κα θήκοντά του Υπάρχει αύτή ή προοπτική δεδομένου μάλιστα ότι συνήθως ό ΣΑΣΕΒΑΣ είναι άντιστράτηγος ή άντίστοιχος τών άλλων Κλάδων άνακληθείς άπό τήν εφεδρεία. Αύτή είναι ειδική περίπτωσις καί δέν αίρει τήν άπρέπεια είς βάρος τών ύπολοίπων άποστρατευθέντων άξιωματικών.

Θέτουμε λοιπόν δύο έρωτήματα:

1. Ποιός άπεφάσισε νά μήν εκδοθεί άνακοίνωσις γιά τήν άποστρατεία τεσσάρων άνωτάτων άξιωματικών οί όποιοι υπηρετούντες εύόρκως έξήντλησαν τήν στρατιωτική ιεραρχία καί γιά ποιόν λόγο έγινε αύτό;

2. Άπεδόθη ή όχι ό τίτλος τοΰ έπιτίμου στούς άξιωματικούς αύτούς; Αν όχι γιατί; Καί άν ναί γιατί δέν άνεκοινώθη;

Δέν θά θέλαμε νά πιστεύουμε ότι πίσω άπό τέτοιες μικρόψυχες άποφάσεις ύποκρύπτονται προσωπικές έμπάθειες. Δέν άρμόζουν στίς Ένοπλες Δυνάμεις τής Ελλάδος καί τό επίπεδο τών άξιωματικών πού τίς ύπηρετοΰν. Δυστυχώς όμως κάποια γεγονότα δημιουργούν μία μάλλον περίεργη περιρρέουσα άτμόσφαιρα. Υπήρξε έπί παραδείγματι κίνησις γιά τήν άπαγόρευση στόν άντιναύαρχο Λυμπέρη νά άπευθυνθεί πρός τά πληρώματα τοΰ Στόλου;

Πρός τούς άνθρώπους πού ύπηρέτησαν ύπό τίς διαταγές του έπί τρία συναπτά έτη; Πράγματι ό άπερχόμενος Αρχηγός Στόλου άμέσως μετά τήν γνωστοποίηση της άποστρατείας του θέλησε νά άπευθυνθεΐ πρός τά πληρώματα των πολεμικών πλοίων καί τό προσωπικό των ύπηρεσιών πού είχε ύπό τήν διοίκησή του. Τό γεγονός οτι ή προετοιμασία μίας μεγάλης συγκεντρώσεως έν τέλει ήκυρώθη άποδίδεται σέ παρεμβάσεις υπερκειμένων έπιτελείων. Ετσι τό πρωί της περασμένης Τρίτης ό Παναγιώτης Λυμπέρης μέ πολιτική περιβολή ομίλησε επί της φρεγάτας Λήμνος σέ μικρό άριθμό άντιπροσωπειών άπό τά πληρώματα τών πλοίων πρός τούς οποίους έξέφρασε τήν εύαρέσκειά του δηλώνοντας οτι είναι υπερήφανος πού υπηρέτησε μαζί τους καί γιά τά οσα επετεύχθησαν κατά τά τελευταία χρόνια. Μιλώντας τους δέν άφησε νά διαφανεί οϋτε μία ύπόνοια πικρίας ή κάποιο παράπονο γιά τήν άποστρατεία του. Έδωσε κατά τόν τρόπο αύτόν ενα μάθημα σέ όσους βυσσοδόμησαν εις βάρος του

Τό πρόβλημα έγκειται άλλοΰ. Στίς έπιπτώσεις πού μπορεί νά έχουν οί άποφάσεις της ήγεσίας στό ήθικό τοΰ προσωπικού τών Ενόπλων Δυνάμεων. Ό Παναγιώτης Λυμπέρης ώς Αρχηγός τοΰ Στόλου είχε σηκώσει τό βάρος της μεγάλης κινητοποιήσεως γιά τήν άποτροπή τών προσπαθειών τών Τούρκων τό καλοκαίρι τοΰ 2020. Τό έγκώ μιό του έχουν πλέξει πολλοί άπόστρατοι αξιωματικοί προσκείμενοι μάλιστα στην Νέα Δημοκρατία ένώ τήν άπογοήτευσή τους γιά τήν έξέλιξη δέν κρύβουν άξιωματικοί καί πληρώματα τοΰ Στόλου πού τελούσαν ύπό τάς διαταγάς του τά τελευταία χρόνια.

Ακόμη καί πρόσωπα πού δέν είχαν εκφρασθεί εύμενώς γιά τόν πατέρα του ναύαρχο Χρήστο Λυμπέρη άρχηγό ΓΕΕΘΑ κατά τήν κρίση τών Ίμίων έξ άρχής έτόνιζαν ότι ό Παναγιώτης Λυμπέρης είναι άξιωματικός άλλης ποιότητος. Ιδιαίτερη έμφαση έδιδαν στό γεγονός δτι ώς άρχηγός άπέδιδε μεγάλη σημασία στίς εισηγήσεις τών συνεργατών του καί κυρίως τών διοικητών τών ομάδων πλοίων είχε εύρεΐα έπιχειρησιακή άντίληψη ταυτοχρόνως όμως έπεδείκνυε ειλικρινές ένδιαφέρον γιά τό προσωπικό κατά τρόπον ώστε ολόκληρη ή δύναμις τοΰ Στόλου νά εμπιστεύεται άπόλυτα τήν ήγεσία του. Αύτός είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιον ή άποστρατεία του δημιουργεί εύλογες άνησυχίες γιά τίς έπιπτώσεις πού μπορεί νά ύπάρξουν στό ήθικό τών πληρωμάτων παρά τό γεγονός δτι ό διάδοχος του άντιναύαρχος Ελευθέριος Κατάρας είναι καί αύτός πολύ ικανός άξιωματικός ό όποιος μάλιστα είχε διατελέσει ύπαρχηγός τοΰ Στόλου ύπό τόν Παναγιώτη Λυμπέρη. Ή τοποθέτησις τοΰ άντιναυάρχου Κατάρα συνιστά μία λείανση τών τριβών δεδομένου δτι άπολαμβά νει τής εμπιστοσύνης τοΰ συνόλου τοΰ Πολεμικού Ναυτικού.

Εστιάζουμε στό πρόσωπο τοΰ νέου Αρχηγού τοΰ Στόλου διότι σέ αύτόν θά πέσει τό βάρος ενδεχομένης νέας έπιχειρησιακής κινητοποιήσεως. Δέν σημαίνει δτι ό νέος Άρχηγός ΓΕΝ άντιναύαρχος Ί Δρυμούσης ΠΝ δέν είναι ένας άριστος άξιωματικός. Εύτύχησε όμως νά μήν εύρεθεΐ στό μάτι τοΰ κυκλώνος.

https://www.militaire.gr/oi-aprepeies-ton-kriseon-stis-enoples-dynameis-arthro-rapisma-gia-osa-eginan-apo-ton-e-petroy/