Κίμων Κωστής: Η ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -
Κίμων Κωστής Υποστράτηγος ε.α.
Προτάσεις στο σχέδιο νόμου: «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των ΕΔ, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των ΕΔ, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»
Ολοκληρώθηκε στις 29 Δεκ 22, 21:00, η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το υπόψη σχέδιο νόμου, που είχε αναρτηθεί για Σχόλια στις 15 Δεκ 22, 21:15, στην οποία πρότεινα τα παρακάτω:
_ Στο Άρθρο 63, στην παρ. 3: «Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.» να προστεθεί το εδάφιο 3β) και να διαμορφωθεί ως εξής:
3. Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:
α) Η συμβολή στην άμυνα της χώρας, η ενίσχυση και υποβοήθηση του Στρατού Ξηράς στην εκπλήρωση της αποστολής του, όπως αυτή καθορίζεται στο πλαίσιο της διακλαδικής λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίοδο ειρήνης, επιστράτευσης (γενικής ή μερικής) και πολέμου.
β) Η συμβολή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί).
Δικαιολογητικές σκέψεις:
Η υπόψη τροποποίηση εκτιμάται ότι είναι αναγκαία διότι αναφέρει και περιγράφει πληρέστερα την αποστολή της Εθνοφυλακής, ενώ σημειώνει καλύτερα τον ρόλο της για τη βοήθεια της κοινωνίας, με τη συμμετοχή της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί).
Επιπλέον, τονίζει τη σημαντική προσφορά της Εθνοφυλακής στο κοινωνικό σύνολο και ενδυναμώνει τους δεσμούς με αυτό.
Επισημαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία φαινόμενα όλο και πιο έντονα και τα εμφανίζει και πιο συχνά, επομένως και η ενίσχυση των ΕΔ με προσωπικό να είναι πιο επιτακτική.
Η σκοπιμότητα της συμβολής της Εθνοφυλακής στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί) βασίζεται στις ανάγκες που προκύπτουν από την εμπειρία και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές που συγκλόνισαν την Ελλάδα, την τελευταία 15ετία, όπως των φονικών πυρκαγιών το 2007 στην Πελοπόννησο και το 2018 στο Μάτι, της πλημμύρας το 2017 στη Μάνδρα και τους σεισμούς που έπληξαν την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κ.ά.
Τέλος, η ρητή αναφορά στην Αποστολή της Εθνοφυλακής της συμβολή της στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως πυρκαγιές, θεομηνίες, σεισμοί), η οποία υπάρχει στον ν. 1295/1982, συνάδει με την αναγκαιότητα συγκρότησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, Ειδικής Σύνθεσης, με τομείς Ιατρικής/Νοσηλευτικής, Μηχανικού, Κυβερνοάμυνας και Προστασίας, με στελέχωση Εθνοφυλάκων, κυρίως από τεχνικές Ειδικότητες και στη συνέχεια η συγκρότηση αντίστοιχων ΤΕΘ στα μεγάλα αστικά κέντρα του εσωτερικού, όπως Λάρισα, Βόλο, Χαλκίδα, Μεσολόγγι, Πάτρα, Καλαμάτα, Κόρινθο, κ.ά., για την ενίσχυση στην ειρήνη του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο της αποστολής της Εθνοφυλακής, ενώ στην Κυβερνοάμυνα, θα καλύψουν ανάγκες σε αυτή τη μορφή υβριδικού πολέμου. Η συγκρότησή τους είναι στο πλαίσιο της προσφοράς της Εθνοφυλακής και των ΕΔ στην κοινωνία, ενώ θα ενδυναμώσει τους δεσμούς με το κοινωνικό σύνολο. Τονίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον από τους Εφέδρους και τους Συνδέσμους τους για τη συγκρότηση ΤΕΘ στο εσωτερικό για να τα στελεχώσουν.
_ Στο Άρθρο 64, η παρ. 9: «Η εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Εθνοφυλακής διεξάγεται τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα, ημέρα Κυριακή.» να τροποποιηθεί ως εξής:
Οι Εθνοφύλακες συμμετέχουν στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής που υπηρετούν, τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα με την Υπομονάδα τους, ημέρα Κυριακή, όπως ο Στρατιωτικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εθνοφυλακής, οι Ειδικές Οδηγίες Εκπαίδευσης (ΕΟΕ) της Εθνοφυλακής και οι Διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζουν.
Δικαιολογητικές σκέψεις:
Καθορίζεται ολοκληρωμένα η διεξαγωγή της εκπαίδευσης των Εθνοφυλάκων στις Μονάδες Εθνοφυλακής που υπηρετούν.
_ Στο Άρθρο 66: «1. Οι Εθνοφύλακες, για όσο χρόνο διαρκεί η διατεταγμένη υπηρεσία τους, συμμορφώνονται με τις διαταγές των προϊσταμένων τους σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, στην εκτέλεση της αποστολής και γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας. 2. Στους Εθνοφύλακες χορηγούνται, με την κατάταξή τους, είδη ιματισμού και υπόδησης, τα οποία φέρουν σε κάθε δραστηριότητα των Μονάδων Εθνοφυλακής. 3. Η χρήση από τους Εθνοφύλακες των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. 4. Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και λόγω απώλειας, φθοράς ή καταστροφής στα μέσα και τα υλικά αυτά από κακή ή αδικαιολόγητη χρήση ή πλημμελή συντήρηση, γενικά. Η ζημία καταλογίζεται αρμοδίως σε βάρος τους.» να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις:
• Μετά την παρ. 1 να προστεθούν οι παρακάτω τρεις παράγραφοι:
«2. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων Εθνοφυλακής κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού χορηγείται ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά στους Εθνοφύλακες.
3. Ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που χορηγούνται στους Εθνοφύλακες, φυλάσσονται με προσωπική ευθύνη των ιδίων των Εθνοφυλάκων. Η διαδικασία χορήγησης και φύλαξης του ατομικού οπλισμού και των πυρομαχικών ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
4. Για λόγους επιχειρησιακούς ή ασφαλείας με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δύναται να αφαιρείται ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που έχουν χορηγηθεί στους Εθνοφύλακες ορισμένων Μονάδων.»
• Η παρ. 2 να επαναριθμηθεί σε παρ. 5 και να προστεθεί στο τέλος: «Κάθε τρία (3) έτη χορηγούνται στους Εθνοφύλακες είδη ιματισμού και υπόδησης.»
• Η παρ. 3 να επαναριθμηθεί σε παρ. 6 και να προστεθεί «του οπλισμού, των πυρομαχικών» μετά από: «Η χρήση από τους Εθνοφύλακες» και πριν «των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας, […]»
• Η παρ. 4 να επαναριθμηθεί σε παρ. 7 και να προστεθεί «στον οπλισμό, στα πυρομαχικά» μετά από: «Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του Δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν» και πριν «στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας, […]»
• Να προστεθεί η παρ. 8: «Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 67, οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή.».
Επομένως το Άρθρο 66 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων, θα διαμορφωθεί ως εξής:
1. Οι Εθνοφύλακες, για όσο χρόνο διαρκεί η διατεταγμένη υπηρεσία τους, συμμορφώνονται με τις διαταγές των προϊσταμένων τους σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, στην εκτέλεση της αποστολής και γενικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Μονάδων Εθνοφυλακής κατά την ειρηνική περίοδο με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού χορηγείται ατομικός οπλισμός και πυρομαχικά στους Εθνοφύλακες.
3. Ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που χορηγούνται στους Εθνοφύλακες, φυλάσσονται με προσωπική ευθύνη των ιδίων των Εθνοφυλάκων. Η διαδικασία χορήγησης και φύλαξης του ατομικού οπλισμού και των πυρομαχικών ρυθμίζονται με διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
4. Για λόγους επιχειρησιακούς ή ασφαλείας με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, δύναται να αφαιρείται ο ατομικός οπλισμός και τα πυρομαχικά που έχουν χορηγηθεί στους Εθνοφύλακες ορισμένων Μονάδων.
5. Στους Εθνοφύλακες χορηγούνται, με την κατάταξή τους, είδη ιματισμού και υπόδησης, τα οποία φέρουν σε κάθε δραστηριότητα των Μονάδων Εθνοφυλακής. Κάθε τρία (3) έτη χορηγούνται στους Εθνοφύλακες είδη ιματισμού και υπόδησης.
6. Η χρήση από τους Εθνοφύλακες του οπλισμού, των πυρομαχικών, των μέσων και των υλικών της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
7. Οι Εθνοφύλακες ευθύνονται έναντι του δημοσίου για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προξένησαν στον οπλισμό, στα πυρομαχικά, στα μέσα και στα υλικά της υπηρεσίας από δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και λόγω απώλειας, φθοράς ή καταστροφής στα μέσα και τα υλικά αυτά από κακή ή αδικαιολόγητη χρήση ή πλημμελή συντήρηση, γενικά. Η ζημία καταλογίζεται αρμοδίως σε βάρος τους.
8. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 67, οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή.
Δικαιολογητικές Σκέψεις:
Πουθενά στο άρθρο 66 δεν αναφέρεται ρητά η χορήγηση οπλισμού και πυρομαχικών στους Εθνοφύλακες, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την άμεση ετοιμότητα των Εθνοφυλάκων και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ), όπως ισχύει σήμερα.
Η μη ρητή αναγραφή της χορήγησης οπλισμού και πυρομαχικών εγκυμονεί τον κίνδυνο αφοπλισμού των Εθνοφυλάκων με ότι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται.
Προς επίρρωση των προτάσεων θα αναφέρουμε ότι στην «Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης» στη σύνοψη στόχων του άρθρου 66 αναγράφονται τα εξής:
«Καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εθνοφυλάκων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση των απαιτούμενων ειδών ιματισμού και υπόδησης για τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις δραστηριότητες των Μονάδων Εθνοφυλακής. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή. Τέλος, καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις και ευθύνες των Εθνοφυλάκων έναντι του Δημοσίου για την ασφάλεια και πληρότητα των ανωτέρω υλικών ενώ ενδεχόμενη ζημία καταλογίζεται σε βάρος τους με τη διαδικασία που προβλέπεται για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό.»
Από τα προαναφερόμενα προκύπτουν τα παρακάτω:
α. Ότι «προβλέπεται η χορήγηση (ΜΟΝΟ) των απαιτούμενων ειδών ιματισμού και υπόδησης για τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις δραστηριότητες των Μονάδων Εθνοφυλακής» και στη συνέχεια αναγράφεται: «Τέλος, καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις και ευθύνες των Εθνοφυλάκων έναντι του Δημοσίου για την ασφάλεια και πληρότητα των ανωτέρω υλικών», δηλαδή ειδών ιματισμού και υπόδησης και πουθενά οπλισμού και πυρομαχικών.
β. Ότι αναγράφεται: «Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και διατροφή.», χωρίς όμως πουθενά να αναγράφεται στο Άρθρο 66 αντίστοιχη διάταξη.
Κατόπιν των παραπάνω, εκτιμάται ότι είναι αναγκαία, τόσο η αναγραφή των παραγράφων 2, 3, 4, η τροποποίηση της παρ. 5, προκειμένου στους Εθνοφύλακες να χορηγούνται κάθε τρία (3) έτη είδη ιματισμού και υπόδησης, καθώς και η τροποποίηση των παραγράφων 6 και 7, που αφορούν στην πρόσθεση στη χορήγηση στους Εθνοφύλακες «του οπλισμού και των πυρομαχικών», όσο και η πρόσθεση της παρ. 8 που αφορά στη διευκρίνηση που αναγράφεται στην ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης του Άρθρου 66, χωρίς όμως να αναγράφεται αντίστοιχη διάταξη στο υπόψη Άρθρο.
Σημειώνεται ότι στο υπόψη σχέδιο νόμου, την Εθνοφυλακή αφορούν τα εξής:
Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι […] και η αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος και να συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της χώρας.
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: […]
δ) η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την Εθνοφυλακή, […]
ΜΕΡΟΣ Ε ́ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ
Άρθρο 63 Σκοπός – Οργάνωση – Αποστολή Εθνοφυλακής
Άρθρο 64 Στελέχωση Εθνοφυλακής – Εκπαίδευση προσωπικού
Άρθρο 65 Εθνοφύλακες ως στρατιωτικοί σε ενέργεια
Άρθρο 66 Καθήκοντα, υποχρεώσεις και ευθύνη Εθνοφυλάκων
Άρθρο 67 Δικαιώματα Εθνοφυλάκων
Άρθρο 68 Κυρώσεις – Διαδικασία επιβολής κυρώσεων
Άρθρο 69 Πολιτικό προσωπικό
ΜΕΡΟΣ Ζ ́ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Παράγραφοι 19, 20, 21 και 22
Άρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφοι 11 και 12
Άρθρο 80 Καταργούμενες διατάξεις
Εδάφια δ) και ε).
ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 81 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως […]
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων
Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»
spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
31,000ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα