Στις 19 & 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη η 3η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια.

Τα συμπεράσματα που ανακοινώθηκαν από τον Σουηδό Υπουργό Υποδομών κ. Tomas Eneroth συνοψίζονται στην «Διακήρυξη της Στοκχόλμης»

Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της πρόκλησης της οδικής ασφάλειας απαιτεί διεθνή συνεργασία και εταιρικές σχέσεις σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Με δεδομένο αυτό, η κυβέρνηση της Σουηδίας εργάστηκε για να εξασφαλίσει την ευρεία εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στη Δήλωση της Στοκχόλμης.

Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης προετοιμάστηκε σε στενή συνεργασία με την ομάδα καθοδήγησης της διάσκεψης. Προετοιμάστηκε με εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΠΟΥ μέσω των μόνιμων αντιπροσωπειών τους στη Γενεύη και σε μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς δημόσια διαβούλευση που απευθύνεται σε όλους όλον τον κόσμο.

Βασιζόμενη στη Διακήρυξη της Μόσχας του 2009 και στη Διακήρυξη της Βραζιλίας του 2015, στα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, η Διακήρυξη της Στοκχόλμης φιλοδοξεί και προσανατολίζεται μελλοντικά συνδέοντας την οδική ασφάλεια με την εφαρμογή της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030.

Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης αντικατοπτρίζει επίσης τις συστάσεις της ομάδας ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων της διάσκεψης και τις ανεξάρτητες και επιστημονικές εκτιμήσεις της σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020 και τις προτάσεις της για μια μελλοντική πορεία.

Καίτη Μακρή, μέλος του Δ.Σ. του SOS Τροχαία Εγκλήματα, εκπρόσωπος του συλλόγου μας στη Διάσκεψη της Στοκχόλμης.

Σε μια συμβολική διαμαρτυρία τα μέλη της IRVP (International Road Victims Partnership) σηκώθηκαν όρθια μέσα στη Διάσκεψη κρατώντας ένα ζευγάρι παπούτσια των αγαπημένων τους που έχουν χάσει. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας της διοργάνωσης αντιμετώπισαν πολύ επιθετικά αυτή την ενέργεια, απομάκρυναν από την αίθουσα και χαρακτήρισαν persona non grata, τη Viviam Perrone από την Αργεντινή και την Caro Smit από τη Ν. Αφρική, μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους, επικεφαλής οργανώσεων στις χώρες του. Στη φωτογραφία η Καίτη Μακρή την ώρα της διαμαρτυρίας

Διαβάστε ολόκληρη τη Διακήρυξη, στα ελληνικά: ΕΔΩ 

Παρακάτω το μέρος που αφορά στις προτάσεις για την ερχόμενη περίοδο.

Επαναλαμβάνοντας την ισχυρή δέσμευσή μας για την επίτευξη παγκόσμιων στόχων μέχρι το 2030 και υπογραμμίζοντας την κοινή μας ευθύνη, αποφασίζουμε ότι:  

 1. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας του 2030, αναγνωρίζοντας τις συνέργειες μεταξύ των τομέων πολιτικής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης- SDG, καθώς και την ανάγκη να εργαστούμε με ολοκληρωμένο τρόπο για αμοιβαία οφέλη.
 2. Αντιμετωπίζουμε τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ οδικής ασφάλειας, ψυχικής και σωματικής υγείας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, ισότητας, ισότητας των φύλων, αειφόρων πόλεων, περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής, καθώς και τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς στόχους της ασφάλειας και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων SDGs υπενθυμίζοντας το γεγονός ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – SDGs και στόχοι για την οδική ασφάλεια είναι ενιαίοι και αδιαίρετοι.
 3. Καλούμε τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη μείωση των θανάτων στην οδική κυκλοφορία τουλάχιστον κατά 50% από το 2020 έως το 2030, σύμφωνα με την κατεύθυνση του Υψηλού Επιπέδου Πολιτικού Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, να δεσμευτούν ότι θα συνεχίσουν να δρουν για τους στόχους της SDG που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, περιλαμβανομένου του 3.6 μετά το 2020, και να θέσουν στόχους για τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, σύμφωνα με τη δέσμευση αυτή, για όλες τις ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές καθώς και οι χρήστες των δημόσιων μεταφορικών μέσων·
 4. Καλούμε τα κράτη -μέλη και τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα το απαράδεκτο μεγάλου αριθμό των προκαλούμενων τροχαίων τραυματισμών στα παιδιά και τους νέους, αυξάνοντας την πολιτική τους δέσμευση, διασφαλίζοντας ότι η Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία των Γυναικών, των Παιδιών και των Εφήβων προωθεί τις αναγκαίες δράσεις για την οδική ασφάλεια;
 5. Διασφαλίζουμε την πολιτική δέσμευση και την υπευθυνότητα σε ανώτατο επίπεδο για την θέσπιση περιφερειακών, εθνικών και τοπικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την οδική ασφάλεια με τη συνεισφορά διαφόρων κυβερνητικών οργανισμών, καθώς και διατομεακών συνεργασιών για την επίτευξη της κλίμακας προσπαθειών που απαιτούνται σε περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και ότι αυτές οι στρατηγικές και οι προσπάθειες είναι διαφανείς και δημόσιες·
 6. Ενθαρρύνουμε τα κράτη- μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να αποφασίσουν να γίνουν συμβαλλόμενα μέρη του νομικού πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την οδική ασφάλεια, καθώς και να εφαρμόζουν, να υλοποιούν και να προωθούν τις διατάξεις τους ή τους κανονισμούς ασφαλείας και να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των δρόμων, των οχημάτων και η χρήση των δρόμων συνάδουν με τις αρχές του ασφαλούς συστήματος και επιτηρούνται.
 7. Να συμπεριλάβουμε την οδική ασφάλεια και την προσέγγιση ασφαλούς συστήματος ως αναπόσπαστο στοιχείο της χρήσης γης, του σχεδιασμού των δρόμων, του σχεδιασμού και της διαχείρισης του συστήματος μεταφορών, ιδίως για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, και τις αστικές περιοχές, ενισχύοντας τις θεσμικές δυνατότητες όσον αφορά τους νόμους για την οδική ασφάλεια και την επιβολή των νόμων, την ασφάλεια των οχημάτων, τη βελτίωση των υποδομών, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη φροντίδα μετά τη σύγκρουση και την καταγραφή στοιχείων ·
 8. Επιταχύνουμε την πορεία προς ασφαλέστερους, καθαρότερους, πιο αποδοτικούς ενεργειακά και οικονομικά προσιτούς τρόπους μεταφοράς και προωθούμε υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας όπως το περπάτημα και η ποδηλασία καθώς και το συνδυασμό αυτών των τρόπων μεταφοράς με τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς για να πετύχουμε την βιωσιμότητα.
 9. Ενθαρρύνουμε και θεσπίζουμε κίνητρα για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την ανέλιξη των υφιστάμενων και μελλοντικών τεχνολογιών και άλλων καινοτομιών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και όλων των πτυχών της οδικής ασφάλειας από την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων μέχρι την αντιμετώπιση των επειγόντων και την φροντίδα του τραύματος, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες ασφάλειας εκείνων των χρηστών των δρόμων που είναι οι πιο ευάλωτοι, συμπεριλαμβανομένων των πεζών, των ποδηλατών, των μοτοσικλετιστών και των χρηστών των δημόσιων συγκοινωνιών
 10. Διασφαλίζουμε την έγκαιρη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μακροχρόνιας υγειονομικής περίθαλψης για τους τραυματίες και αναγνωρίζουμε ότι μια αποτελεσματική αντίδραση μετά τη σύγκρουση περιλαμβάνει επίσης τη ψυχική, κοινωνική και νομική υποστήριξη των θυμάτων, των επιζώντων και των οικογενειών.
 11. Επικεντρωνόμαστε στη διαχείριση της ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της πιο ενισχυμένης επιβολής του νόμου για την πρόληψη της υπερβολικής ταχύτητας και της επιβολής σαν μέγιστης ταχύτητας κίνησης τα 30 km/h σε περιοχές όπου οι ευάλωτοι χρήστες και τα οχήματα συνυπάρχουν συχνά και προγραμματισμένα, εκτός από εκεί όπου υπάρχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία πως οι υψηλότερες ταχύτητες είναι ασφαλείς, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες για τη μείωση της ταχύτητας γενικά θα έχουν επωφελείς επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και στην αλλαγή του κλίματος, καθώς και ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών στην οδική κυκλοφορία ·
 12. Διασφαλίζουμε ότι όλα τα οχήματα που θα παράγονται και πωλούνται για κάθε αγορά έως το 2030 θα είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα επίπεδα επιδόσεων ασφαλείας και ότι, όπου είναι δυνατόν, θα παρέχονται κίνητρα για τη χρήση οχημάτων με ενισχυμένες εφαρμογές ασφαλείας.
 13. Διασφαλίζουμε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της οδικής ασφάλειας και τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων ασφαλείας για όλους τους χρήστες των δρόμων αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο για τη βελτίωση των οδικών υποδομών και τις επενδύσεις που τις αφορούν.
 14. Καλούμε τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες όλων των μεγεθών και κλάδων να συμβάλλουν στην επίτευξη των σχετιζόμενων με την οδική ασφάλεια Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs, εφαρμόζοντας αρχές ασφαλούς συστήματος σε ολόκληρη την αξιακή τους αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών πρακτικών σε όλη τη διαδικασία προμηθειών, παραγωγής και διανομής, και να συμπεριλαμβάνουν την αναφορά επιδόσεων ασφαλείας στις εκθέσεις βιωσιμότητας·
 15. Καλούμε τους δημόσιους οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα να προμηθεύονται ασφαλή και βιώσιμα μεταφορικά μέσα και οχήματα και να ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ασφαλών και βιώσιμων στόλων οχημάτων ·
 16. Ενθαρρύνουμε την αύξηση των επενδύσεων στην οδική ασφάλεια, αναγνωρίζοντας τα υψηλά ποσοστά ανταποδοτικότητας των δράσεων και των προγραμμάτων πρόληψης των τροχαίων τραυματισμών αλλά και την ανάγκη κλιμάκωσης των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σχετιζόμενων με την οδική ασφάλεια SDGs.
 17. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της παρακολούθησης και της αναφοράς της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των κοινών μας στόχων και, ανάλογα με την περίπτωση, των Εθελοντικά συμφωνηθέντων από κράτη- μέλη Παγκόσμιων Στόχων – Επιδόσεων Οδικής Ασφάλειας, και καλούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να συνεχίσει τη συλλογή, δημοσίευση και διάδοση δεδομένων μέσω της σειράς των παγκόσμιων εκθέσεων για την κατάσταση της οδικής ασφάλειας (Global Status Reports on Road Safety) , αξιοποιώντας, ως κατάλληλες, τις υπάρχουσες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των περιφερειακών παρατηρητηρίων οδικής ασφάλειας, να εναρμονίζει και να κάνει τα δεδομένα για την οδική ασφάλεια διαθέσιμα και συγκρίσιμα ·
 18. Ζητάμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να καταρτίσει έναν κατάλογο αποδεδειγμένα αποτελεσματικών στρατηγικών και πρωτοβουλιών από μια ευρεία δέσμη χωρών – μελών που έχουν μειώσει με επιτυχία τα θύματα στις χώρες μέλη. Μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να εκδοθεί προς δημοσίευση το 2024.

Απευθύνουμε κάλεσμα για μια Πρώτη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την Οδική Ασφάλεια σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για την ενεργοποίηση της κατάλληλης εθνικής ηγεσίας και την προώθηση της διεθνούς και πολυμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς που καλύπτει η παρούσα Διακήρυξη,για 50 % μείωση των θανάτων και των τραυματισμών κατά την επόμενη δεκαετία στο δρόμο μας προς το Όραμα Μηδέν (Vizion Zero) έως το 2050. και

Καλούμε τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει το περιεχόμενο αυτής της διακήρυξης.

____________________________________________

1 https://undocs.org/en/A/HLPF/2019/l.1

3.6 Έως το 2020, μείωση του αριθμού των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – SDGs: ΕΔΩ

Η μετάφραση της διακήρυξης έγινε από την Καίτη Μακρή