ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ
Ο Κ. Δεσποινιάδης μιλάει για το Πανοπτικόν, τις εκδόσεις και την αναρχία.