Ιερά Σύνοδος: «Η Πα­τρί­δα μας βρί­σκε­ται στά πρό­θυ­ρα δη­μο­γρα­φι­κής κα­ταρ­ρεύ­σε­ως»

Print Friendly, PDF & Email
- Advertisement -

Η ΔΙΣ για την πολύτεκνη οικογένεια και το δημογραφικό πρόβλημα.

Του Αναστασίου Μαρίνη, θεολόγου

Εγκύκλιο εξέδωσε η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποια συνεδρίασε Τετάρτη και Πέμπτη, 1η και 2 Νοεμβρίου 2023 και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, υπενθυμίζοντας την ημέρα του εορτασμού της πολύτεκνης οικογένειας.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της Συνόδου: 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τήν πα­ροῦ­σα Ποι­μαν­το­ρι­κή Ἐγ­κύ­κλιο ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, με­τά πολ­λῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γαλ­λι­ά­σε­ως καί χα­ρᾶς, ἐ­πι­κοι­νω­νεῖ σή­με­ρα μέ τό εὐ­σε­βές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Καί τοῦ­το, μέ σκο­πό νά ὑ­πεν­θυ­μί­σει τόν ἑ­ορ­τα­σμό τῆς Ἡ­μέ­ρας τῆς Πο­λύ­τε­κνης Οἰ­κο­γε­νεί­ας, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­χει κα­θο­ρι­σθεῖ ἀ­πό τήν Ἀ­νω­τά­τη Συ­νο­μο­σπον­δί­α Πο­λυ­τέ­κνων Ἑλ­λά­δος καί ἐ­πι­τε­λεῖ­ται κα­τά τήν πα­ροῦ­σα Κυ­ρια­κή.

Ἡ ἐν λό­γῳ Συ­νο­μο­σπον­δί­α ἐκ­προ­σω­πεῖ τίς πο­λύ­τε­κνες οἰ­κο­γέ­νει­ες τῆς Πα­τρί­δος μας, οἱ ὁ­ποῖ­ες εἶ­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρες ἀ­πό δι­α­κό­σι­ες χι­λιά­δες (200.000), καί ἀ­πό κοι­νοῦ μέ τούς ἑ­κα­τό Συλ­λό­γους Πο­λυ­τέ­κνων – Μέ­λη τῆς Συ­νο­μο­σπον­δί­ας, ἑ­ορ­τά­ζει τήν προ­α­να­φερ­θεῖ­σα ἑ­ορ­τή. Πα­ραλ­λή­λως, τι­μᾶ καί τούς προ­στά­τες Ἁ­γί­ους τῆς Συνο­μο­σπον­δί­ας· τούς ἁ­γί­ους Τε­ρέν­τιο, Νε­ο­νίλ­λη καί τά ἑ­πτά τέ­κνα τους. Τά ἐν­νέ­α μέ­λη τῆς θε­ο­σε­βοῦς αὐ­τῆς πο­λύ­τε­κνης οἰ­κο­γε­νεί­ας, ἐ­ξαι­τί­ας τῆς βα­θειᾶς τους πί­στε­ως στόν Χρι­στό, συ­νε­λή­φθη­σαν κα­τά τήν πε­ρί­ο­δο τῶν φο­βε­ρῶν ἐ­ναν­τί­ον τοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ δι­ωγ­μῶν, βα­σα­νί­σθη­καν ποι­κι­λο­τρό­πως καί ὑ­πέ­στη­σαν ἅ­παν­τες τόν διά ξί­φους θά­να­το. Ἔ­τσι, δό­ξα­σαν μέ τήν ζω­ή καί τό μαρ­τύ­ριό τους τόν Κύ­ριο, ὁ Ὁποῖ­ος δο­ξά­ζει, κά­νει δη­λα­δή με­τό­χους τῆς Βα­σι­λεί­ας Του, ὅ­λους ὅ­σοι Τόν δο­ξά­ζουν μέ ἔρ­γα καί λό­για, μέ τήν με­τά­νοι­α καί τό εὐ­αγ­γε­λι­κό ἦ­θος, μέ τήν ζω­ή καί τόν θά­να­τό τους.

Ὁ ση­με­ρι­νός, λοι­πόν, ἑ­ορ­τα­σμός τῆς Ἡ­μέ­ρας τῆς Πο­λύ­τε­κνης Οἰ­κο­γε­νεί­ας προ­βάλ­λει ὡς ση­μαν­τι­κή εὐ­και­ρί­α προ­βλη­μα­τι­σμοῦ τό­σο γιά τήν Ἑλ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α, ὅ­σο καί γιά τήν Ἑλ­λη­νι­κή Κοι­νω­νί­α γε­νι­κό­τε­ρα, δε­δο­μέ­νου ὅ­τι, δυ­στυ­χῶς, ἡ Πα­τρί­δα μας βρί­σκε­ται στά πρό­θυ­ρα δη­μο­γρα­φι­κῆς κα­ταρ­ρεύ­σε­ως.

Εἶ­ναι τοῖς πᾶ­σι γνω­στό ὅ­τι κά­θε χρό­νο οἱ θά­να­τοι ὑ­περ­τε­ροῦν στα­θε­ρά τῶν γεν­νή­σε­ων καί ὁ πλη­θυ­σμός τῆς Χώ­ρας μας συ­νε­χῶς γη­ρά­σκει. Πολ­λοί εἰ­δή­μο­νες, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἔ­χουν ἀ­σχο­λη­θεῖ εἰς βά­θος μέ τήν ὑ­πο­γεν­νη­τι­κό­τη­τα καί τό δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα ἔ­χουν κα­τα­θέ­σει δι­ά­φο­ρες προ­τά­σεις γιά τήν ὅ­σον τό δυ­να­τόν ἔγ­και­ρη καί τε­λε­σφό­ρο ἐπίλυ­σή του, σέ προ­σω­πι­κό καί συλ­λο­γι­κό ἐ­πί­πε­δο· Καθότι τό δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα ἔ­χει κοι­νω­νι­κές, οἰ­κο­νο­μι­κές, ἐ­θνι­κές καί γε­ω­πο­λι­τι­κές συ­νέ­πει­ες, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ὁ­ποί­ων εἶ­ναι ἰ­δι­αι­τέ­ρως δυ­σχε­ρής.

Γι’ αὐ­τό καί θε­ω­ροῦ­με ὅ­τι ἡ Ἑλ­λη­νι­κή Πο­λι­τεί­α ὀ­φεί­λει νά ἀ­σχο­λη­θεῖ ὅ­λως ἰ­δι­αι­τέ­ρως καί ἐ­πι­στα­μέ­νως μέ τό δη­μο­γρα­φι­κό καί τήν ὑ­πο­γεν­νη­τι­κό­τη­τα καί νά δώ­σει κί­νη­τρα καί εὐ­ερ­γε­τι­κά μέ­τρα σέ νέ­ους γο­νεῖς καί πο­λύ­τε­κνες οἰ­κο­γέ­νει­ες, προ­κει­μέ­νου νά ἀν­τι­με­τω­πι­σθοῦν πρα­κτι­κές δυ­σκο­λί­ες καί ποι­κί­λα προ­σκόμ­μα­τα.

Ἐ­μεῖς ὡς Ἐκ­κλη­σί­α, ὡς τό Σῶ­μα τοῦ Χρι­στοῦ «πα­ρα­τει­νό­με­νον εἰς τούς αἰ­ῶ­νας», ἐ­πι­θυ­μοῦ­με νά ἐ­πι­ση­μά­νου­με καί μί­α ἄλ­λη δι­ά­στα­ση αὐ­τοῦ τοῦ θέ­μα­τος, ἡ ὁ­ποί­α συν­δέ­ε­ται ἄρ­ρη­κτα μέ τόν λό­γο τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου καί τήν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή μας Πα­ρά­δο­ση. Πρό­κει­ται πε­ρί τοῦ χα­ρί­σμα­τος, πού πα­ρέ­χει ἡ Ἐκ­κλη­σί­α στόν ἄν­θρω­πο, νά ὑ­περ­βεῖ τήν ἀ­το­μι­κό­τη­τά του καί νά ὁ­δη­γη­θεῖ ἀ­πό τήν ὕ­παρ­ξη στήν συ­νύ­παρ­ξη· ἀ­πό τήν σχά­ση, τήν δι­αί­ρε­ση, στήν σχέ­ση, στήν κοι­νω­νί­α δη­λα­δή μέ τόν Θε­ό καί τόν συ­νάν­θρω­πο. Αὐ­τή ἀ­κρι­βῶς ἡ χα­ρι­σμα­τι­κή δυ­να­τό­τη­τα ἐμ­πνέ­ει στόν ἄν­θρω­πο τήν δι­ά­θε­ση καί τήν τόλ­μη νά μή ζεῖ μό­νον γιά τόν ἑ­αυ­τό του, ἀλ­λά μέ τήν ἀ­κα­τα­νί­κη­τη δύ­να­μη καί ἕλ­ξη τῆς ἀ­γά­πης νά καλ­λι­ερ­γεῖ τό πνεῦ­μα τῆς ἑ­νό­τη­τας καί νά δη­μι­ουρ­γεῖ οἰ­κο­γέ­νεια, ὡς ἐ­χέγ­γυ­ο ἀ­λη­θι­νῆς καί στα­θε­ρῆς ἀ­γά­πης. Ἔ­τσι, ἀ­πό τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη κα­τά Θε­όν συ­ζυ­γί­α θά προ­κύ­ψουν ὡς καρ­πός ἀ­γά­πης, ὡς «νε­ό­φυ­τα ἐ­λαι­ῶν», ὡς νέ­α ζω­ή καί ἐλ­πί­δα οἱ νέ­οι βλα­στοί, τά παι­διά. Τά παι­διά, τά ὁ­ποῖ­α, ὀ­μορ­φαί­νουν τόν κό­σμο, νο­η­μα­το­δο­τοῦν τήν ζω­ή τῶν γο­νέ­ων τους καί ἀ­ξι­ώ­νουν τόν ἄν­θρω­πο νά γί­νε­ται συν­δη­μι­ουρ­γός τοῦ Θε­οῦ. Μά­λι­στα, μέ τήν ἀ­γά­πη, τήν στορ­γή, τήν θυ­σί­α καί, γε­νι­κό­τε­ρα, τήν ἀ­γω­γή καί τό ἦθος πού ἀ­γω­νί­ζον­ται οἱ γο­νεῖς νά προ­σφέ­ρουν στά παι­διά τους γίνον­ται καί οἱ ἴ­διοι κα­λύ­τε­ροι, πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­λη­θι­νοί, ἔμ­πει­ροι, χα­ρού­με­νοι· ἀ­πο­κτοῦν τήν αἴ­σθη­ση ὅ­τι ἐκ­πλη­ρώ­νουν τόν προ­ο­ρι­σμό τῆς ἐ­πί γῆς βι­ο­τῆς τους. Καί ἐ­κτός τού­του, ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­γα­πᾶ καί ἐμ­πι­στεύ­ε­ται κά­ποι­ος τόν Θε­ό, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρη εὐ­λο­γί­α θε­ω­ρεῖ τόν ἐρ­χο­μό πολ­λῶν παι­δι­ῶν στήν ζω­ή καί τήν οἰ­κο­γέ­νειά του.

Γι’ αὐ­τό, εἰ­λι­κρι­νῶς, θαυ­μά­ζου­με, ἐ­πευ­λο­γοῦ­με, συγ­χαί­ρου­με καί εὐ­χα­ρι­στοῦ­με ἀ­πό καρ­δί­ας τίς εὐ­λο­γη­μέ­νες πο­λύ­τε­κνες οἰ­κο­γέ­νει­ες, πού σέ πεῖ­σμα τῶν χα­λε­πῶν καί ἐ­γω­κεν­τρι­κῶν και­ρῶν μας, ζοῦν τό χά­ρι­σμα τῆς συ­νυ­πάρ­ξε­ως καί μέ θυ­σι­α­στι­κή ἀ­γά­πη δι­α­κο­νοῦν τό μυ­στή­ριο τῆς ζω­ῆς καί δέ­χον­ται μέ χα­ρά τά παι­διά ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Συγ­κι­νού­με­θα ὅ­ταν βλέ­που­με τά πρό­σω­πα αὐ­τῶν τῶν πο­λυ­τέ­κνων οἰκο­γε­νει­ῶν νά ἀ­κτι­νο­βο­λοῦν ἀ­πό χα­ρά, εἰ­ρή­νη, ἀ­γά­πη, κα­λω­σύ­νη, ἀξιοπρέπεια, εὐ­γέ­νεια, ἐλ­πί­δα. Καί ὅ­λα αὐ­τά πα­ρά τόν ἰ­σχυ­ρό κλο­νι­σμό τοῦ θε­σμοῦ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας, πα­ρά τίς κοι­νω­νι­κές, οἰ­κο­νο­μι­κές καί λοι­πές δυσκο­λί­ες πού ὑ­φί­στα­ται ὁ Ἑλ­λη­νι­κός λα­ός μας. Τοι­ου­το­τρό­πως, θε­ω­ροῦ­με ὅ­τι ἡ ἀ­πο­στο­λή τῆς ὀρ­θό­δο­ξης πο­λύ­τε­κνης οἰ­κο­γε­νεί­ας στήν ἐ­πο­χή μας εἶ­ναι νά δώ­σει τήν μαρ­τυ­ρί­α ὅ­τι ἡ ὕ­παρ­ξη τοῦ ἀν­θρώ­που νο­η­μα­το­δο­τεῖ­ται στόν βαθ­μό πού συ­νυ­πάρ­χει ἐν ἀ­γά­πῃ μέ τόν ἄλ­λο· στόν βαθ­μό συ­ναι­σθή­σε­ως ὅ­τι ἡ οἰ­κο­γέ­νεια, ἡ γέν­νη­ση παι­δι­ῶν, ἡ σπου­δή καί ὁ ἀ­γώ­νας γιά τήν σω­στή ἀνα­τρο­φή τους ἀ­πο­τε­λοῦν τό πλέ­ον ἀρ­ρα­γές θε­μέ­λιο γιά τό μέλ­λον τῆς κοι­νω­νί­ας, τῆς Πα­τρί­δας μας, τῆς ζω­ῆς μας, τῆς ὑ­πο­στά­σε­ώς μας.

Ἀ­γα­πη­τοί, ἡ ἁγία δυάς τῶν συζύγων, Τε­ρέν­τιος καί Νε­ο­νίλ­λη, καί τά ἑ­πτά τέ­κνα τους μαρ­τύ­ρη­σαν γιά τόν Χρι­στό καί ὁ­μο­λό­γη­σαν τήν κα­λή ὁ­μο­λο­γί­α τῆς Πί­στε­ως. Εἴ­μα­στε πε­πει­σμέ­νοι ὅ­τι καί κά­θε ὀρ­θό­δο­ξη πο­λύ­τε­κνη οἰ­κο­γέ­νεια μέ τούς ἀ­γῶ­νες καί τίς ἀ­γω­νί­ες της, ὁ­μο­λο­γεῖ μέ ἀ­κρά­δαν­τη ἐμ­πι­στο­σύ­νη τήν πρό­νοι­α, τήν ἀ­γά­πη, τήν μέ­ρι­μνα τοῦ Θε­οῦ γιά τόν ἄν­θρω­πο. Κα­τ’ αὐ­τόν τόν τρό­πο μαρ­τυ­ρεῖ ὅ­τι ὁ Κύ­ριος Ἰ­η­σοῦς εἶ­ναι ὁ χο­ρη­γός τοῦ δώ­ρου τῆς ζω­ῆς, τῆς οἰ­κο­γε­νείας, τῆς πο­λυ­τε­κνί­ας, τῆς καλ­λι­τε­κνί­ας καί κά­θε εὐ­λο­γί­ας· ἡ ἀρ­χή καί ἡ ἀ­τέ­λε­στος τε­λει­ό­της τῆς ὑ­πάρ­ξε­ώς μας.

 

Με­τά πολ­λῶν πα­τρι­κῶν εὐ­χῶν καί ἀ­γά­πης.

† Ὁ Ἀθηνῶν  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

† Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ

† Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος

† Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

† Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος

† Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων

† Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος

† Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος

† Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων

† Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος

† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Δαμασκηνός

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης

 

ΠΗΓΗ: dogma.gr

spot_img

10 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Επί ποιμαντορίας τού μακαριστού κυρού Χριστοδούλου, η Εκκλησία τής Ελλάδος έδινε ένα μικρό επίδομα στην Θράκη, για να μπορούν να κάνουν περισσότερα παιδιά, διότι κινδύνευαν να γίνουν περισσότεροι οι μουσουλμάνοι. Δεν ξέρω αν το δίνουν ακόμη.

  Βγήκαν τότε, λοιπόν, κάτι προοδευτικοί αριστεροί, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι … άδικο και αντιδημοκρατικό (sic), επειδή, λέει, το επίδομα έπρεπε να δίνεται σε όλους τούς Θρακιώτες, ασχέτως θρησκεύματος!!

  Καλό θα ήταν και η Εκκλησία ν’ αλλάξει και μερικά άλλα πράγματα, όπως π.χ. να επιτρέπει το γάμο στους ιερείς (το κάνουν οι προτεστάντες) και δη σ’ αυτούς που είναι νέοι και μπορούν ακόμη να τεκνοποιήσουν.

 2. Όταν αναφέρεσαι σε κάποιον -τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο εδώ-θα πρέπει να προετοιμαστείς να αποδεχτείς-αν όχι το σύνολο- πολλές από τις δράσεις και των χαρίσματα αυτής της ανεπανάληπτης εκκλησιαστικής προσωπικότητος , την οποίαν πολύ ενωρίς στερήθηκαν και η εκκλησία και το πλήρωμά της και κατ’εμέ και ο Ελληνισμός.
  Ο Πανάγαθος να αναπαύει την ψυχή του ,καθόσον ουδείς άνθρωπος ”ος ζήσεται και ουχ αμαρτήσει” .
  ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΘΝΟΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ , ΑΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΘΟΥΝ ΌΤΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ-”ΘΑ ΤΟΝ ΕΒΓΑΖΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΡΑΣΑ ΤΟΥ” , ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ -ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ- ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΟΤΑΝ Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΑΓΩΝΙΆ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ.
  ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ .
  Υ.Γ Δεν θα λύσει το δημογραφικό ο γάμος των λιγότερο από χίλιους Αρχιμανδριτών και Επισκόπων-γιατί οι ιερείς νυμφεύονται προ της ιερωσύνης τους ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΠΛΑ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΗ ΛΟΥΘΗΡΟΥ.
  ΔΕΝ ”ΘΑΒΕΤΑΙ” ΕΤΣΙ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ .
  Απλά και σοβαρά επιχειρήματα και στο διαδίκτυο αδέρφια .

   • Ευχαριστώ , τα διάβασα και τα παρακολούθησα σχεδόν όλα , αλλά τα σιχαμένα (όπως τα χαρακτηρίσατε) κόμματα -που τα υπερασπίζεστε όσα δεν είναι ”δεξιά”-έχουν και αρχηγούς και τον κ. Κασσελάκη ,τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ ,δεν θα τον πρότεινε για μίμηση ο Μακαριστός Χριστόδουλος .
    Μη συμβουλέψετε να μη ρίχνουμε πολύ κάρβουνο στον κ. Κασσελάκη.
    ΑΦΟΥ ΤΟΝ ”ΠΑΤΕ” ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΤΟΛΜΑΤΕ;;;.

    • Στην αστυνομία δεν πρέπει να ήσουν και το πρώτο λαγωνικό, κάτι ας πούμε μεταξύ Sherlock Holmes και Hercule Poirot. 15 χρόνια με διαβάζεις κι ακόμη δεν έχεις καταλάβει τι πρεσβεύω. Tα επόμενα … 100, ίσως αρχίσεις να καταλαβαίνεις. Την μια με βγάζεις ΠΑΣΟΚ, την άλλη ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι άλλη μαλακία σού κατέβει. Σού είναι αδιανόητο να σκεφτείς εξωκομματικά. Μέχρις εκεί φτάνει το μυαλό σου, τι να κάνουμε;

     Ουδέ καν την φράση “όχι άλλο κάρβουνο”, παρά το ότι σού την εξήγησα, δεν μπόρεσες να καταλάβεις.

     Εγώ το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι σε είχαν εκεί στην αστυνομία κι έκανες και … πώς πήρες τρία πανεπιστημιακά διπλώματα (my ass).

     • Είστε ο μόνος που δεν με καταλαβαίνετε ,μάλλον γιατί είστε του Δημοτικού, αλλά ξενόγλωσσος -εύγε-.
      ΤΟ ΕΞΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ (όπως μετά την Συμφωνία των Πρεσπών το μακεδόνας που μιλάει την μακεδονική γλώσσα Αλβανοσκοπιανός),ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ”Τ’ΑΧΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ . ”ΜΕΓΑΛΩΣΑ” ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ . ΑΡΙΣΤΑ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ;;;.Δημοκρατία είχαμε και έχουμε.

     • Είστε ο μόνος που δεν με καταλαβαίνετε ,μάλλον γιατί είστε του Δημοτικού, αλλά ξενόγλωσσος -εύγε-.
      ΤΟ ΕΞΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ (όπως μετά την Συμφωνία των Πρεσπών το μακεδόνας που μιλάει την μακεδονική γλώσσα Αλβανοσκοπιανός),ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΝ ”Τ’ΑΧΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ . ”ΜΕΓΑΛΩΣΑ” ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ . ΑΡΙΣΤΑ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ;;;.Δημοκρατία είχαμε και έχουμε.

 3. Παιδεια για Σιωπη, υπακουη λογω φοβου π.χ…Τι δείχνει για την αξιοπιστία, ικανότητα του κράτους (κ έναντι ΕΕ, συμμάχων,δανιστων μας στη προφατη κρατικη πτωχευση μας) σε νομικό-οικονομικες διαπραγματεύσεις κ σε εθνικά θέματα το γεγονός οτι ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ το ερωτημα ΑΝ ΕΙΝΑΙ ; δικαιο,νομιμο και συμφωνο με το Συνταγμα και το δικαιο της ΕΕ ο Ορθοδοξος ιερεας κ εκφραστης της επιθυμιας του Θεου και Δημοσιος λειτουργος να συστηνει και εκπαιδευει τη γυναικα δημοσια στη τελετη του γαμου ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ Υ[ΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ στο συζυγο…https://sarkamia.gr/index.php/akolouthia-gamou/…….Ειναι αληθεια οτι στη πραγματικη ζωη ,στις ανθρωπινες σχεσεις,στη φυση συχνα συμβαινουν αδικα γεγονοτα κ χρειαζονται συχνα σκληρες ,γρηγορες,οδυνηρες,αποφασεις .Γιαυτο το δικαιο θα ειναι η γυναικα κ ο συζυγος μετα απο συζητηση να αποφασιζουν ομοφωνα για ολα τα θεματα της σχεσης τους κ την κατανομη ευθυνων..Οπως ο κ Μητσοτακης αναφερει με θαρρος πως εσωσε τον γαμο του…στο https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWgeT304mCAxVFSvEDHXQAC2EQz40FegQIGBAW&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2Lo5urobR_k&usg=AOvVaw3Y7xxxKgQtuyyETZDfnnoL&opi=89978449
  Ειναι θετικο οτι εγκρίνουν και για σχετικες ενεργειες οι ειδικοι των μεγαλυτερων κομματων,πολιτικοι,δημοσιογραφοι να επιτρεπουν σε διαδικτυακες σελίδες τους δημοσιευσεις με ερωτηματα για ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΙΩΝ πριν ειναι αργα για αποφυγή θανατηφορων τραγωδιων και νοσογονων τυψεων συνειδησης,μειωμενη ομοψυχια.. π.χ….Ν.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ(στα σχολια οι αλλες δημοσιευσεις).Κρινουμε αναλογα της εκπαιδευσης μας .Εκτος της φιλανθρωπικης υποστηριξης του θυματος και της τιμωριας του θυτη σημαντικοτερη μαλλον ειναι προληψη με τη καταλληλη παιδεια των πολιτων στο να μη θεωρουν τη ερωτικη πραξη καταναλωτικη ηδονικη απολαυση αλλα μερος ποιοτικης σχεσης με αμοιβαιοτητα..Η μικρη 12χρονη γυναικα φοβηθηκε τη δυναμη του ισχυρου ανδρα που τη κακοποιησε…. Λεγεται απο αναλυτες οτι δεν εννοει να φοβαται. αλλα να σεβεται ..Ισως θα ηταν καλυτερα και πιο δικαιο με το πνευμα του Χριστου να ελεγε αυτο ΑΚΡΙΒΩΣ που εννοει η «αγαπη» οπως οταν συμβουλευει τον συζυγο να αγαπα τη γυναικα του;
  Η περικοπή που βρίσκουμε στην προς Εφεσίους επιστολη του Αποστ. Παυλου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική αναφορικά με έναν επιτυχημένο Βιβλικό γάμο. «Οι γυναίκες να ΥΠΟΤΑΣΟΝΤΑΙ στους άντρες τους όπως στον Κύριο.».. ..Εχει πει αλλος πρωθυπουργος διεθνως το αναλογο σε ομοια κατασταση:…Είπε ο πρωθυπουργός μας και μαλλον εννοουσε για ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΑΔΙΚΙΑΣ « Η ΣΟΦΙΑ ΕΣΠΑΣΕ με γενναιότητα την ΑΛΥΣΙΔΑ του ΦΟΒΟΥ και της ΣΙΩΠΗΣ , δείχνοντας τον δρόμο ώστε το στίγμα της ενοχής να περάσει από το θύμα στον θύτη. .
  Μίλησα προσωπικα με την πρωταθλήτριά μας για εκείνη την οδυνηρή εμπειρία. Που εκείνη δεν την «θυμήθηκε» τώρα, αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Όπως ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ.» .Ο ισχυρος ανδρας η γυναικα η ομαδα στη πραξη εχει δυνατοτητα πιεσης στον αδυνατο ..Oi δημοσιες ερωτησεις και οχι οι σιωπες συχνα οδηγουν σε βελτιωσεις.. Ισως η ιστορια,παιδεια διδασκει οτι αν και θεωρητικα στις διαλεξεις νομικα δεν επιτρεπεται ο ισχυρος ανδρας η γυναικα η ομαδα στη πραξη εχει δυνατοτητα πιεσης στον αδυνατο που εξασκει με βια η εκβιασμο σωματικο,οικονομικο(υπερβολικα οικονομικα δωρα ,υποσχεσεις αρχικα, αυξημενο κοστος ,χρονο απονομης δικαιοσυνης αργοτερα) ,πνευματικο, με επιμελημενη ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ δικαιωματων του,ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, Πιεση για ΑΔΙΚΗ εκμεταλλευση #γυναικα #εκπαιδευση,#φοβος,#δικαιο,#νομιμο..Περισσοτερα στο…https://www.facebook.com/MATTHAIOS.PEKKAS/posts/pfbid0C4CJdw3LXbqAtWGTTEeR6pkak4FJLR1YJfb7hDR4EpcsiF6Si35JJFUSxvSAp8MSl?__cft__%5B0%5D=AZWkNIYYpSfMid_jjMEao4wbPO5jphMRdwQC8M1GOnQmBcHtuSQHM_2wDQWH8n-Kx2HzQvAqbnLHWrPOElOIL8vPWeWen5xO0NLBsvtk8mc2RmHZYu5BIy1yq-Pld-QOYF-CJ9VqnP5q0piDDAAGFNfg&__tn__=%2CO%2CP-R

  • Αποφεύγετε να βάζετε αυτούς τούς συνδέσμους-μακρινάρια, διότι βγάζουν το σχόλιο εκτός πλαισίου και δεν διαβάζεται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
26,900ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -

Τελευταία Άρθρα