Θ´ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Τά Οἰκονομικά τοῦ Ἀγῶνα – Ἡ ἐπίτευξη καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας»

10/10/20 | 0 | 0 | 341 εμφανίσεις

«Τά Οἰκονομικά τοῦ Ἀγῶνα – Ἡ ἐπίτευξη καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας» είναι το θέμα του Θ´  Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που οργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Σᾶς προσκαλεῖ νά παρακολουθήσετε διαδικτυακά τό Θ´ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο* μέ θέμα:
«Τά Οἰκονομικά τοῦ Ἀγῶνα – Ἡ ἐπίτευξη καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας»
16-17 Ὀκτωβρίου 2020

* Ἡ παρακολούθηση εἶναι ἐφικτή ἀπό τίς κάτωθι ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὅπου θά ἀναμεταδίδεται ζωντανά τό Συνέδριο:
• www.ekklisia1821.gr
• Facebook: www.facebook.com/ekklisia1821
• Twitter: www.twitter.com/ekklisia1821
• www.youtube.com/c/ecclesiaTVgr
• www.facebook.com/ecclesiatelevision

Το πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 16 Ὀκτωβρίου 2020
17:00 Ἔναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
Α´ Συνεδρία
«Τό κόστος τῆς Ἐπανάστασης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἐμαννουήλ Βαρβούνης
17:30 – 17:45 1η Εἰσήγηση: «Τά οἰκονομικά τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας».
Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Πουκαμισᾶς.
17:45 – 18:00 2η Εἰσήγηση: «Ἡ σύσκεψη τῆς Βοστίτσας καί οἱ πρῶτες οἰκονομικές ἐνισχύσεις τῆς Ἐπανάστασης. Ἐνίσχυση ἀπό τό ταμεῖο τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας καί ἀπό τούς προκρίτους καί δεσπότες τοῦ Μωριᾶ».
Εἰσηγητής: κ. Ἀπόστολος Διαμαντῆς.
18:00 – 18:15 3η Εἰσήγηση: «Ἡ βίωση τῶν οἰκονο μικῶν νοοτροπιῶν στή διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, μέσα ἀπό τή συγκριτική προσέγγιση τῶν Ἀπομνημονευμάτων τοῦ Κωνσταντίνου Μεταξᾶ καί τοῦ Θεόδωρου Ρηγόπουλου».
Εἰσηγητής: κ. Ἐλευθέριος Περρωτῆς.
18:15 – 18:30 4η Εἰσήγηση: «Σιτίζοντας καί μισθοδοτώντας τά ἔνοπλα σώματα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων (1821-1829). Προσεγγίσεις οἰκονομικῶν μεγεθῶν».
Εἰσηγητές: κ. Νικόλαος Τόμπρος – κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος.
18:30 – 18: 45 5η Εἰσήγηση: «Τό πλοῖο ὡς οἰκονομικό καί κοινωνικό κεφάλαιο κατά τήν Ἑλληνική Ἐπα νά σταση».
Εἰσηγήτρια: κα Κατερίνα Γαλάνη.
18:45 – 19:00 6η Εἰσήγηση: «Οἱ οἰκονομικές συνέπειες στό Ἅγιον Ὄρος ἀπό τή συμμετοχή του στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821».
Εἰσηγητές: Γέρων Θεόκτιστος Δοχειαρίτης – Mο ναχός Κοσμᾶς Σιμωνοπετρίτης, ᾽Αρχιγραμματεύς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου ῎Ορους.
19:00 – 19:20 Συζήτηση.
19:20 – 19:30 Διάλειμμα.
Β´ Συνεδρία
«Δημόσια οἰκονομικά καί χρηματοδότηση τοῦ Ἀγῶνα»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντῖνος Χολέβας
19:30 – 19:45 1η Εἰσήγηση: «Τά ἔσοδα τοῦ ἐπαναστατημένου ἔθνους τοῦ 1821 ὡς βασικές πηγές οἰκονομικῆς ἐνδυνάμωσης τοῦ Ἀγῶνα τῆς Ἀνε ξαρτησίας. Ἀδυναμία ἀξιοποίησής τους, κερδοσκοπίες καί καταχρήσεις».
Εἰσηγήτρια: κα Σοφία Καρύμπαλη.
19:45 – 20:00 2η Εἰσήγηση: «Ἡ ἀντίφαση τοῦ “κυρίαρχου χρέους”: Τά “δάνεια τῆς Ἀνεξαρτη σίας” γενετικό βάρος τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους καί πράξη ἀναγνώρισης τῆς κυριαρχίας του».
Εἰσηγητής: κ. Eὐάγγελος Βενιζέλος.
20:00 – 20:15 3η Εἰσήγηση: «Τό χρονικόν τῆς ἐξευρέσεως τοῦ πρώτου Δανείου πρός τόν ἑλληνικό λαό διά τόν Ἀπελευθερωτικό Ἀγῶνα τοῦ 1821» (μέ βάσιν ἀνεκδότου ὑλικοῦ τῶν Πρωταγω νιστῶν).
Εἰσηγητής: π. Ἠλίας Δροσινός.
20:15 – 20:30 4η Εἰσήγηση: «Ὁ δανεισμός ἀπό τήν Ἀγγλία γιά τήν ἐπίτευξη τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ Γένους».
Εἰσηγητής: κ. Ἰωάννης Σαραντάκης.
20:30 – 20:45 5η Εἰσήγηση: «Τό Λογιστικόν καί Ἐλεγκ τικόν Συμβούλιον τῆς Καποδιστριακῆς Πολιτείας. Ἡ πρώτη ἑλληνική διοικητική Ἀρχή μέ σημαντικό βαθμό ἀνεξαρτησίας ἀπό τήν Κεντρική Διοίκηση».
Εἰσηγητής: κ. Θεόδωρος Δεβενές.
20:45 – 21:00 6η Εἰσήγηση: «Ἡ δημοσιονομική καί φορολογική πολιτική τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια».
Εἰσηγητής: κ. Χρῆστος Μπαλόγλου.
21:00 – 21:30 Συζήτηση.
Σάββατο 17 Ὀκτωβρίου 2020
Α´ Συνεδρία
«Ἡ διεθνής διάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος. Πολιτική και διπλωματία»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Μεταλληνός
9:30 – 9:45 1η Εἰσήγηση: «Τό γεωπολιτικό περιβάλλον τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821».
Εἰσηγητής: κ. Ἰωάννης Μάζης.
9:45 – 10:00 2η Εἰσήγηση: «Ἡ διεθνοποίηση τῆς Ἑλ ληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τό Διεθνές Δίκαιο: Πολλαπλότητα κανόνων-ἑνότητα στόχου».

Εἰσηγητής: κ. Ἰωάννης Στριμπῆς.
10:00 – 10:15 3η Εἰσήγηση: «῾H διεθνής διάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀγῶνα γιά τήν Ἀνεξαρτησία».
Εἰσηγήτρια: κα Φωτεινή Παζαρτζῆ.
10:15 – 10:30 4η Εἰσήγηση: «Ἀδαμάντιος Κoραῆς: Ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλ λη νικῆς Ἐπανάστασης καί τό ὑπό σύσταση ἀνεξάρτητο Ἑλληνικό Κράτος».
Εἰσηγητές: κα Ἑλένη Παλιούρα – κ. Γεώργιος Γαλανόπουλος.
10:30 – 11:00 Συζήτηση.
11:00 – 11:15 Διάλειμμα.
Β´ Συνεδρία
«Ἑλληνική. Ἐπανάσταση καί διεθνεῖς ἐπιρροές»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ἰωάννης Μάζης
11:15 – 11:30 1η Εἰσήγηση: «Ἡ ἐπίδραση τῆς Ἑλλη νικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 στίς πολιτικές καί ἰδεολογικές διεργασίες στή Ρωσική Αὐτοκρατορία καί ἰδιαίτερα στό κίνημα τῶν Δεκε μβριστῶν».
Εἰσηγητής: κ. Σωτήριος Δημόπουλος.
11:30 – 11:45 2η Εἰσήγηση: «Ὁ ρόλος τῶν Ἡνωμέ νων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς στήν ἐπίτευξη καί ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας».
Εἰσηγητής: π. Ἀρίσταρχος Γκρέκας.
11:45 – 12:00 3η Εἰσήγηση: «Οἱ Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων Παΐσιος Λαμπαρδῆς καί Δοσίθεος Σκαρπέτης (Νοταρᾶς), οἱ ἀγῶνες τους γιά τήν ἀναβίωση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καί τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους».
Εἰσηγητής: Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος.
12:00 – 12:15 4η Εἰσήγηση: «Βοήθεια μόνον πρός ἀμάχους: Ὁ λιμός τοῦ 1827 καί ἡ κινητοποίηση τοῦ ἀμερικανικοῦ Φιλελληνικοῦ κινήματος».
Εἰσηγητής: κ. Νικόλαος Σαπουνᾶς.
12:15 – 12:30 5η Εἰσήγηση: «῾H Ὀρθόδοξη Κοινότητα τῆς Κύπρου στήν Πολιτική Ἀντίληψη τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια».
Εἰσηγήτρια: κα Μαρία Παρθύμου.
12:30 – 13:00. Συζήτηση.
Μεσημβρινή Διακοπή.

Γ´ Συνεδρία
«’Ιωάννης Καποδίστριας. Πολιτική καί διπλωματία»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Πουκαμισᾶς
16:30 – 16:45 1η Εἰσήγηση: «Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καί ἡ πολιτική θεωρία».
Εἰσηγητής: κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης.
16:45 – 17:00 2η Εἰσήγηση: «Ἡ ἐξωτερική πολιτική τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια στή θεμελίωση τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους».
Εἰσηγητής: κ. Διονύσιος. Τσιριγώτης.
17:00 – 17:15 3η Εἰσήγηση: «Ἡ διπλωματική στρατηγική του Καποδίστρια 1828-1831».
Εἰσηγητής: κ. Ἀντώνιος Κλάψης.
17:15 – 17:30 4η Εἰσήγηση: «Ἰχνηλάτηση τοῦ ἐπί 190 ἔτη κλειστοῦ “φακέλου Καποδίστρια” τῶν Ἐθνικῶν Ἀρχείων (National Archives) τοῦ Λονδίνου».
Εἰσηγητής: κ. Δημήτριος Μεταλληνός.
17:30 – 17:45 5η Εἰσήγηση: «Οἱ διπλωματικές προσπάθειες τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια γιά τή διεθνή ἀναγνώριση τοῦ ἑλληνικοῦ ζητήματος καί τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους κατά τήν περίοδο 1821-1827».
Εἰσηγητής: κ. Ἀνδρέας Κούκος.
17:45 – 18:00 6η Εἰσήγηση: «᾽Iωάννης Καποδίσ τριας καί ἡ Κοινωνία τῆς Ἐποχῆς του».
Εἰσηγητής: κ. Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος.
18:00 – 18:15 7η Εἰσήγηση: «Περί τῆς Καποδιστριακῆς πολι τείας».
Εἰσηγήτρια: κα Φερενίκη Παναγοπούλου – Κούτνατζη.
18:15 – 18:30 Συζήτηση.
18:30 Συμπεράσματα – Λήξη Συνεδρίου.

 

Category: Ειδησεις

Leave a Reply

 characters available

 


Το σχόλιο της ημέρας

    26/10/20 | (0 σχόλια)
    του ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΒΒΙΔΗ Οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα προσπαθούσαν να λύσουν τις διαφορές της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες με την κοινή λογική της ανάγνωσης του Δικαίου της Θάλασσας. Δεν τα κατάφεραν. Το γιατί είναι μια υπόθεση που χρήζει μελέτης, αν θέλουμε ...

Ροή Ειδήσεων


Εορτολόγιο

Φωτογραφία της ημέρας