Αλέξανδρος Μαλλιάς: Τα σύνορα.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ

το βιβλίο του πρέσβη επί τιμή Αλέξανδρου Π.

Μαλλιά με τίτλο ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ – Αναθεωρητισμός.

Πρόκειται για το έκτο κατά σειρά βιβλίο του διπλω-

μάτη-συγγραφέα το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει ως

Κείμενο Προβληματισμού. Ο Καθηγητής Άγγελος

Συρίγος γράφει τον Πρόλογο και ο Καθηγητής Γεώρ-

γιος Πρεβελάκης το αντί Επιλόγου.

Το εξαιρετικά επίκαιρο αυτό βιβλίο (232 σελίδες)

κυκλοφορεί τη στιγμή που συζητείται η υπό πίεση

νέα αλλαγή συνόρων και ανταλλαγή πληθυσμών

στα Βαλκάνια μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου. Επί-

σης, ενώ βρίσκεται σε αποφασιστική καμπή η

αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική της Τουρ-

κίας με ταυτόχρονο στόχο τη βίαια, με πόλεμο αν

απαιτηθεί (CASUS BELLI), μεταβολή του εδαφικού

καθεστώτος της Ελλάδος, των όρων της κυριαρχί-

ας της στα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου

και τον περιορισμό και καταστρατήγηση των κυ-

ριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και Ν.Α.

Μεσόγειο.

Ο Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, μεταξύ άλλων πρέσβης

σε Ουάσινγκτον, Σκόπια και Τίρανα, θέτει τα ακό-

λουθα ζητήματα:

  • Ο αναθεωρητικός επεκτατισμός της Τουρκίας,

η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και η

προσβολή των ελληνικών συνόρων.

  • Το δόγμα εθνικής ασφάλειας απέναντι στις συμ-

βατικές στρατιωτικές προκλήσεις και στον ασύμ-

μετρο πόλεμο. Το μάθημα του Έβρου.

  • Ισχύει η αρχή μη αλλαγής των συνόρων; Τι ακρι-

βώς έγινε στα Βαλκάνια; Γιατί πρέπει να ανησυ-

χούμε από μία νέα αλλαγή συνόρων μεταξύ Σερ-

βίας και Κοσόβου. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ, της

Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σταθμί-

σουμε το εθνικό μας συμφέρον.

  • Πώς συμβιβάσθηκε το δικαίωμα της αυτοδιάθε-

σης και της απόσχισης με τις αρχές της κυριαρχί-

ας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών;

  • Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακε-

δονία. Εκτίμηση για τη στάση των γειτόνων μας

σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Ερω-

τηματικά για την αποτελεσματικότητα της πολι-

τικής μας έναντι των Τιράνων.

  • Τουρκία και Ελλάδα: τελικά υπερισχύει το δίκαιο

του ισχυρού ή η δύναμη του Δικαίου;

  • Εκτός από την επίκληση επιβάλλεται η μετα-

τροπή του Διεθνούς Δικαίου σε πράξη και απαι-

τείται η άμεση ενίσχυση των αμυντικών μας

δυνατοτήτων και των διπλωματικών μας συνερ-

γειών.

Ο Διπλωμάτης-συγγραφέας θεωρεί μονόδρομο την

ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Τουρκία. Κα-

ταλήγει ταυτόχρονα στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυ-

ση της εθνικής άμυνας ταυτόχρονα με την άσκηση

αποτελεσματικής διπλωματίας είναι η καλύτερη

επένδυση στην ειρήνη που καθημερινά υπονομεύ-

εται από την επιθετική και αναθεωρητική Τουρκία.

Ο καθηγητής Άγγελος Συρίγος γράφει στον Πρόλογο:

«Το βιβλίο του πρέσβυ ε.τ. Αλέξανδρου Μαλλιά

αφορά στα σύνορα, κυρίως τα βαλκανικά σύνορα,

αλλά δεν περιορίζεται μόνον σε αυτά. Βλέπει τη

μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα την τελευταία τριακο-

νταετία και αναλύει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας

μετά και την προσπάθεια εισβολής δεκάδων χιλιά-

δων αμάχων το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

του 2020. Η ανάλυσή του είναι ψυχρή και χωρίς

συναισθηματικές εξάρσεις. Πρόκειται για κάτι που

μας λείπει. Αναφερόμαστε συχνά στη ρήση του

βρετανού πολιτικού Πάλμερστον από το 1848:

«Δεν έχουμε αιώνιους συμμάχους

και δεν έχουμε διαρκείς εχθρούς.

Αιώνια και διαρκή είναι τα συμφέροντά μας,

και αυτά είναι καθήκον μας να υπηρετούμε».

Απέχουμε, όμως πολύ από την πρακτική εφαρμο-

γή αυτής της ρήσεως. Όπως σχολιάζει ο ίδιος ο

συγγραφέας «Ο μέχρι κυνισμού ρεαλισμός είναι

θεμελιώδες και αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της

διεθνούς πραγματικότητας. Σε αυτό πρέπει να εκ-

παιδευθούμε και το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί

χρήσιμο βοήθημα».

Κλείνοντας το βιβλίο ο καθηγητής Γεώργιος Πρεβε-

λάκης υπογραμμίζει:

«…Η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει,

επομένως, ένα κατ’ εξοχήν διανοητικό διακύβευμα.

Δεν μπορεί πλέον να θεωρεί τίποτε ως δεδομένο.

Επί πλέον, ουδείς ξένος παράγων θα σκεφτεί αντ’

αυτής. Ούτε η αμερικανική κηδεμονία ούτε η ευρω-

παϊκή αλληλεγγύη διαθέτουν πλέον απαντήσεις. Η

Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει ένα δικό της πρωτό-

τυπο και συνεχώς εξελισσόμενο δόγμα. Οφείλει να

αναζητήσει δυναμικούς τρόπους για να προασπίσει

τα συμφέροντα της χώρας από τα φαινόμενα οπι-

σθοφυλακής κατά την περασμένη περίοδο όπως, επί

παραδείγματι, ο τουρκικός εδαφικός και θαλάσσιος

αναθεωρητισμός. Ταυτοχρόνως, πρέπει να λειτουρ-

γήσει πρωτοποριακά ώστε να εγκαθιδρυθεί ένας πε-

ρισσότερο σταθερός, αλλά όχι ανελεύθερος κόσμος.

Θα πρέπει να διδαχθεί από την κινητική διπλωματι-

κή παράδοση του Ελευθερίου Βενιζέλου».

 

Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς είναι πρέσβης επί τιμή.

Κατάγεται από την Στεμνίτσα (Υψούντα)  της Γορτυνίας.

Πτυχιούχος Οικονομικών Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιστοποιητικό Σπουδών από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Ως Διπλωμάτης υπηρέτησε υπό 11 κυβερνήσεις και 15 Υπουργούς Εξωτερικών. Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσινγκτον (2005-2009) ,στην Αλβανία (1999-2000) και στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ( 1995-1999, τότε π.Γ.Δ.Μ.) Υπηρέτησε επίσης  στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτετραμμένος στη Λιβύη, στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Παρατηρητών ( 1994)  στην Κροατία, στη Βουλγαρία και στην πΓΔΜ και επί πενταετία ( 2000-2005) ως   Διευθυντής Βαλκανικών Υποθέσεων.

Τον Ιανουάριο του 2007 βραβεύτηκε στην Ουάσινγκτον με το Διεθνές Βραβείο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για το έργο του στα Βαλκάνια.

 

Συγγραφέας των βιβλίων:

 

Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία- Αυτοψία της Συμφωνίας των Πρεσπών, Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ, Σεπτέμβριος 2018

Ελλάδα και Αλβανία – Φυγή στο Μέλλον ή Επιστροφή στο παρελθόν; (Επιμέλεια), Συλλογικός τόμος, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Νοέμβριος 2017.

Στον Αστερισμό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – Η Νέα Τουρκία και Εμείς,
Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αύγουστος 2017, Απρίλιος 2018.

Οράματα και Χίμαιρες – Διαδρομές ενός Διπλωμάτη, Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Οκτώβριος 2016, Ιούλιος 2017.

Η Άλλη Κρίση – Η Μαρτυρία ενός πρέσβη, ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ, Μάιος 2013.

 

 

spot_img

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Διαβάστε ακόμα

Stay Connected

2,900ΥποστηρικτέςΚάντε Like
2,741ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
24,200ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisement -spot_img

Τελευταία Άρθρα