Ο Στρατηγός Καρατάσιος… απαντά στον “Ελεύθερο Τύπο” (!!!)

23/3/14 | 0 σχόλια | 0 απαντήσεις | 1,952 εμφανίσεις
karatasios Δρ Ιωάννης Παρίσης
Υποστράτηγος ε.α., Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης
 Προ τριημέρου (στις 20/3/14) δημοσίευσα άρθρο με τίτλο Η συμβολή των Μακεδόνων στον υπέρ της Ανεξαρτησίας Αγώνα – Οι “Πανελλήνιοι” στυλοβάτες του Αγώνα, στο οποίο προσπάθησα, μέσα στα περιορισμένα περιθώρια ενός άρθρου, να δώσω την αλήθεια για την δράση και την προσφορά των Μακεδόνων αγωνιστών ανά την Ελλάδα, στη διάρκεια του Αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία.
Αναφέρθηκα ιδιαίτερα στη δράση των Μακεδόνων στην νότια Ελλάδα, μετά την κατάπνιξη της επανάστασης στην Μακεδονία. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου μου έγραφα: “Η εθνική δράση των Μακεδόνων κατά το διάστημα της Ελληνικής Επανάστασης, δεν παρουσιάσθηκε επαρκώς από τους ιστοριογράφους…”.

Αρκετοί, γνωστοί και άγνωστοι, είχαν την καλοσύνη να μου γράψουν με θετικά λόγια, κάποιοι σημειώνοντας ότι επρόκειτο για κάτι εν πολλοίς άγνωστο.

Σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος… με “δικαίωσε” απολύτως. Στον μικρό ιστορικό τόμο με τίτλο “Μάχες και Στρατηγοί της Επανάστασης“, που διένειμε στους αναγνώστες της, η δράση των Μακεδόνων αγωνιστών αγνοείται παντελώς. Σαν να μην υπήρξαν! Δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε κατά την εξιστόρηση μαχών και γεγονότων ούτε στα πρόσωπα, ούτε σε κάποιες βιογραφικές αναφορές, που υπό τον τίτλο “Η τύχη των πρωταγωνιστών” παρατίθενται στις τελευταίες 8 σελίδες.

Χάριν παραδείγματος παραθέτω την αναφορά στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ (σελ. 112): “Σε λιγότερο από ένα μήνα από την ημέρα που ο Κολοκοτρώνης φυλακίσθηκε στην Ύδρα, ο Ιμπραήμ αποβιβάσθηκε στην Πελοπόννησο (23 Φεβρουαρίου 1825). Ο αιγύπτιος πασάς διοικούσε τον καλύτερο στρατό της Ανατολής, (…). Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε στρατό στη Δυτική Πελοπόννησο για να αντιμετωπίσει τους Αιγύπτιους, που όμως ηττήθηκε στο Κρεμμύδι και το Νιόκαστρο. επίσης στο Μανιάκι οι Έλληνες υπό τον Παπαφλέσσα ηττήθηκαν (…). Μία εβδομάδα αργότερα, η Καλαμάτα κατελήφθη από τους Αιγυπτίους”

Όμως, στις 18 Μαρτίου 1825, ο Ιμπραήμ είχε αντιμετωπίσει στον Σχοινόλακα της Μεσσηνίας τον Γέρο-Καρατάσιο με στράτευμα Μακεδόνων. Η Μάχη του Σχοινόλακα, η πρώτη νικηφόρα κατά του Ιμπραήμ, εορτάζεται κατ’ έτος από τον Δήμο Πύλου, αποτελώντας επίσημη το­πι­κή ε­ορ­τή, όπως συνέβη και στις 15 Μαρτίου φέτος, όπου επισημάνθηκε ότι:

“Ο εμ­πει­ρο­πό­λε­μος Μα­κε­δό­νας Στρα­τη­γός, Τά­σος Κα­ρα­τά­σος, με ε­φτα­κό­σιους Έλ­λη­νες πο­λε­μι­στές, αν­τι­με­τώ­πι­σε κα­τά μέ­τω­πο τα στρα­τεύ­μα­τα του Ιμ­πρα­ήμ, ώ­στε να α­να­κο­πεί η ε­πε­κτα­τι­κή τους δι­ά­θε­ση. Με ρε­α­λι­σμό, α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, ο­ξυ­δέρ­κεια και πει­θαρ­χί­α α­πό την πλευ­ρά των Ελ­λή­νων αν­δρών, ο Κα­ρα­τά­σος ε­ξου­δε­τέ­ρω­σε τα στρα­τι­ω­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα που έ­δι­ναν σους Αι­γυ­πτί­ους, η ευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λε­μι­κή τα­κτι­κή και η ευ­στο­χί­α των ό­πλων τους. Η α­πή­χη­ση της μά­χης αυ­τής α­να­πτέ­ρω­σε το πε­σμέ­νο η­θι­κό των Ελ­λή­νων, ε­νώ η ήτ­τα του Ιμ­πρα­ήμ στη Σχοι­νό­λα­κα ή­ταν γι αυ­τόν πο­λύ ο­δυ­νη­ρή, α­πο­δει­κνύ­ον­τας ό­τι η υ­λι­κή υ­πε­ρο­χή δεν ε­ξα­σφα­λί­ζει πάν­το­τε τη νί­κη.”

Για την μάχη αυτή ο Κ. Παπαρρηγόπουλος γράφει:

“Οι νικηφόροι Μακεδόνες έπεμψαν εις Τρίπολιν, ως απαρχήν του νέου τούτου είδους πολέμου, ον επρόκειτο ήδη να διεξαγάγωσιν οι Έλληνες, 109 λογχοφόρα όπλα. Τω όντι τότε κατά πρώτον τα άρρυθμα ημών στίφη προς τακτικόν αντεπαρετάχθησαν τάγμα και μολονότι ουδεμίαν έλαβον εκ Κρεμμυδίου επικουρίαν, αλλ’ όμως δια την ατρόμητον ανδρείαν και μάλιστα δια την επιτηδειότητα του αρχηγού (σσ. του Καρατάσιου), κατώρθωσαν να κατισχύσωσι.”

Ας σημειωθεί εδώ ότι στη συνέχεια ο Γερο-Καρατάσιος, ανταποκρινόμενος σε ανάλογο αίτημα των Υδραίων και σχετική εντολή της κυβέρνησης, μετέβη στην Ύδρα, επικεφαλής μακεδονικών στρατευμάτων για την διάσωση της νήσου από τον στόλο του Ιμπραήμ. Εκεί παρέμεινε μέχρι το τέλος του 1825, οπότε με την υπ’ αρ. 15934/31-12-1825 εντολή της κυβέρνησης μετέβη και πάλι στην Πελοπόννησο, δεδομένου ότι “η Διοίκησης έκρινεν αναγκαίον να φέρη εις την Πελοπόννησον τον στρατηγόν Καρατάσιον με τους υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγούς διά να ευρίσκεται εν καιρώ χρείας εν σώμα αρκετόν και συγκείμενον από ανδρείους και εμπειροπολέμους στρατιώτας και να χρησιμεύση εναντίον του εχθρού…”

Την ανάκληση του Καρατάσιου στον Μωριά, είχε ζητήσει  από την κυβέρνηση (από το θέρος του 1825) και ο, εν τω μεταξύ αποφυλακισθείς, αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης. Απαντώντας η κυβέρνηση (επιστολή υπ. αρ. 55/25-6-1825) του γράφει: “Η Διοίκησης έγραψε μετ’ επιμονής εις την Ύδραν δια να μεταφέρη όλα τα εκεί ευρισκόμενα σώματα υπό την οδηγίαν του στρατηγού Καρατάσιου, συμποσούμενα εις 3.000 περίπου…”

Ο Γερο-Καρατάσιος αναχώρησε από την Ύδρα στις αρχές του 1826 και μετέβη στην περιοχή της Αρκαδίας, όπου ηγούμενος δύναμης 2.000 πολεμιστών, μαζί με Μωραϊτες και Ρουμελιώτες, με υπαρχηγό τον φημισμένο Εδεσσαίο οπλαρχηγό Αγγελή Γάτσο, συνέχισε τον αγώνα για να ανακόψει τις προελαύνουσες φάλαγγες τους Ιμπραήμ.

Ο χώρος δεν επιτρέπει την περαιτέρω λεπτομερή περιγραφή της δράσης του Καρατάσιου και των “Ολυμπίων” του. Αναφέρεται απλώς ότι, περί τον Νοέμβριο του 1826, με εντολή της κυβέρνησης μετέβη εκ νέου στις νήσους, όπου διορίσθηκε αρχηγός της περιφέρειας αυτής. Στη συνέχεια, μετά την πτώση του Μεσολογγίου, κληθείς από τον Ι. Γκούρα, που είχε διορισθεί αρχιστράτηγος της Ανατ. Ελλάδας, μετέβη στα Μέγαρα για την αντιμετώπιση του Κιουταχή που είχε καταλάβει την Αττική. Και πάλι όμως με νέα διαταγή της κυβέρνησης, διαπεραιώθηκε στην Εύβοια, επιτεθείς κατά των εκεί Τούρκων, επιτυγχάνοντας να εξαναγκάσει τους με τον Κιουταχή συμπαραταχθέντες Τούρκους να επανέλθουν στη νήσο, εξασθενίζοντας αρκούντως το τουρκικό στράτευμα στην Αττική.

Category: Προτεινόμενα άρθρα

Leave a Reply

Το σχόλιο της ημέρας

  11/12/18 | (0 σχόλια)
  Βαγγέλης Γεωργίου slpress.gr «Υπάρχει μόνο ένα πράγμα χειρότερο από το να δίνει μάχη κανείς έχοντας συμμάχους και αυτό είναι να αγωνίζεται χωρίς αυτούς» έλεγε ο Τσόρτσιλ από το Λονδίνο κάποτε. Από την ίδια κοσμοπολίτικη πόλη, αρκετές δεκαετίες πιο μετά, έφυγε ...

Ροή ειδήσεων

  12/12/18 | (0 σχόλια)
    Το τέλος της κυριαρχίας της Δύσης και η ανάδυση του κινεζικού πολιτισμού και της κινεζικής κυριαρχίας είναι το θέμα της εκπομπής "Τομές στην Επικαιρότητα" της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV-100 σήμερα Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018. Προσκεκλημένοι: η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη ...

  12/12/18 | (0 σχόλια)
  ΘΥΜΙΟΣ ΤΖΑΛΛΑΣ* Καθημερινή Ο πρώτος ευρωπαίος πολιτικός που επέλεξε να δει η Τερέζα Μέι, την επομένη της ακύρωσης της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για το Brexit, ήταν ο Μαρκ Ρούτε. Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, μίας παραδοσιακής συμμάχου των Βρετανών, είχε ...

  12/12/18 | (0 σχόλια)
  12.12.2018 : 12:00 Ενεργοποιήθηκε από βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι η διαδικασία για την διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της πρότασης μομφής κατά της ηγεσίας της. Ο Γκράχαμ Μπρέιντι, πρόεδρος της γνωστής ως επιτροπή 1922 του Συντηρητικού Κόμματος, δήλωσε ότι χθες ...

  11/12/18 | (0 σχόλια)
  Βαγγέλης Γεωργίου slpress.gr «Υπάρχει μόνο ένα πράγμα χειρότερο από το να δίνει μάχη κανείς έχοντας συμμάχους και αυτό είναι να αγωνίζεται χωρίς αυτούς» έλεγε ο Τσόρτσιλ από το Λονδίνο κάποτε. Από την ίδια κοσμοπολίτικη πόλη, αρκετές δεκαετίες πιο μετά, έφυγε ...
Καιρός


Το σκίτσο της ημέρας